Forskrift om hundehold, Nannestad kommune, Akershus

DatoFOR-2007-09-03-1821
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse03.09.2007
Sist endretFOR-2011-05-04-530
Endrer
Gjelder forNannestad kommune, Akershus.
HjemmelLOV-2003-07-04-74
Kunngjort28.08.2008   kl. 14.10
KorttittelForskrift om hundehold, Nannestad

Hjemmel: Fastsatt av Nannestad kommunestyre 3. september 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven). Endret ved forskrift 4 mai 2011 nr. 530.

§ 1.Båndtvang, jf. § 6 i hundeloven
a)I tiden fra og med 1. april til og med 1. oktober skal eier av hund eller hundefører holde hunden i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt.
b)I og i tilknytning til områder der bufe går på innmarksbeite skal hund alltid holdes i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt.
c)Hund skal alltid holdes i bånd i sentrumsnære områder og i områder med boligbebyggelse, på og ved skoler og barnehager og på kirkegårder og grav-/urnelunder. Avgrensningen for skoler og barnehager gjelder innenfor skolens/barnehagens eget område.

Unntatt er de tilfeller som er nevnt i hundelovens § 9 «Unntak fra sikringsreglene».

Unntak fra den angitte båndtvangen gis også til bruk av spesialtrent hund for rovviltjakt i de tilfeller hvor det utøves jakt på rovvilt etter utstedt skadefellingstillatelse fra Fylkesmannen eller Direktoratet for naturforvaltning.

0Endret ved forskrift 4 mai 2011 nr. 530.
§ 2.Antall hunder på en eiendom

Kommunelegen kan ved enkeltvedtak fatte beslutning om begrensning av hundehold på en eiendom hvis det forstyrrer alminnelig ro og orden, eller gir helsemessige ulemper.

§ 3.Forsøpling

Langs offentlige veger og på områder som er tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk skal eier/bruker av hund sørge for at hundeavføring blir fjernet. Tilsvarende gjelder for offentlige badeplasser, skoler, barnehager, kirkegårder, parker og lignende, jf. § 11 i hundeloven.

§ 4.Delegering av myndighet
a)Myndigheten til å fastsette forskrift om ekstraordinær båndtvang etter § 6 og § 9 e og f i hundeloven, er delegert til Rådmannen.1
b)Myndighet til å fastsette forskrift om ro og orden samt antall hunder i en husholdning eller på en eiendom etter § 11 og § 12 i hundeloven, er delegert til Rådmannen.2
1Saksbehandler er Viltforvalter.
2Saksbehandler er Kommunelegen.
§ 5.Sanksjoner og straff

Med bøter eller fengsel i inntil seks måneder og bot, straffes en hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse forskrifter jf. § 6 i lov om hundehold.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 3. september 2007.