Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2007-09-04-1041
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse04.09.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNærøy kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§11, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1982-11-19-66-§4a-1, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-07-04-951-§23
Kunngjort13.09.2007   kl. 14.50
KorttittelForskrift om frist for gjødselspredning, Nærøy

Fastsatt av Nærøy kommunestyre 4. september 2007 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11 første ledd, jf. forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

§ 1.Formål

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav i Nærøy har som formål å hindre forurensing til luft, vann og vassdrag, gjennom å sikre at gjødsla utnyttes best mulig som en ressurs for planteproduksjonen.

Videre er det et mål å sikre at gjødsla disponeres på en slik måte at hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas.

§ 2.Virkeområder

Denne forskriften gjelder for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, herunder bla. husdyrgjødsel, silopressaft, avløpsslam, kompostprodukter og annen organisk gjødsel og gjelder for hele kommunen.

§ 3.Definisjoner

Med vassdrag menes alle elver, bekker, innsjøer og andre vannsamlinger som er vannførende hele året ved normale nedbørsmengder. Listen er ikke uttømmende.

§ 4.Forbud mot vann- og luftforurensing

Gjødselvarer av organisk opphav skal disponeres slik at den ikke fører til forurensing eller fare for forurensing, eller på annen måte berører hensyn nevnt i § 1.

§ 5.Spredetidspunkt

Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 15. september.

Ved spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde i perioden 1.-15. september skal det settes igjen en sone på minimum med 10 meter spredefri sone fra kanten av alle vassdrag mv. og sjø som ikke gjødsles. Det frarås å spre gjødselvarer mv. av organisk opphav på hellende mark mot vassdrag mv. og sjø i perioden 1. til 15. september. Det er en hver gårdbruker sitt ansvar å se til at gjødselvarer av organisk opphav disponeres slik at de ikke fører til forurensing eller fare for forurensing av luft, vann, vassdrag og sjø. Dispensasjon fra den lokale forskriften kan tillates etter nøye vurdering.

Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, som nevnt i 1.- 3. ledd, i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning.

§ 6.Forhold til andre lover og forskrifter

Krav utover denne forskrift som stilles i andre lover eller forskrifter må oppfylles.

§ 7.Avkorting, tilbakeholdelse og innkreving mv. av produksjonstilskudd

Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse, innkreving mv. av produksjonstilskuddet gjøres i henhold til forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket § 12 og § 14.

§ 8.Klage

Enkeltvedtak fattet av kommunen etter § 5, 3. ledd, siste punkt, samt § 5, 4. ledd kan påklages til fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet fram til søkeren. Klagen sendes om kommunen.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.