Forskrift om hundehold, Lillehammer kommune, Oppland

DatoFOR-2007-09-27-1123
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse27.09.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillehammer kommune, Oppland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort11.10.2007   kl. 14.40
Rettet01.09.2011, § 2
KorttittelForskrift om hundehold, Lillehammer

Fastsatt av Lillehammer kommunestyre 27. september 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.

§ 1.Virkeområde

Forskriften omfatter hundehold i Lillehammer kommune.

§ 2.Om båndtvang

I Lillehammer kommune er det i tillegg til den allmenne båndtvangstiden, f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august (lov om hundehold § 6), innført utvidet båndtvang. Eier eller innehaver av hund skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet:

a)i de områder der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i tiden fra og med 21. august til 1. oktober.
b)I følgende preparerte og merkede skiløyper:

Trolløypa mellom Øyer grense og Ringsaker grense, samt alle preparerte skiløyper vest for denne løypa på Lillehammers østside. Alle lysløyper i Lillehammer kommune.

c)I boligområder, handleområder, parker og friområder, tilrettelagte badeplasser, strandsonen langs Lågen/Mjøsa i tilknytning til Lågendelta naturreservat og fuglefredningsområde, kirkegårder, grav- og urnelunder, skoler, barnehager og anlegg for lek og idrett eller rekreasjon - hele året.
§ 3.Unntak fra båndtvangsbestemmelsen

Det vises til hundelovens § 9.

Båndtvang fastsatt i lov og forskrift gjelder ikke for:

a)dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
b)hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste,
c)hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,
d)hund når den brukes for lovlig jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april,
e)organisert trening av brukshunder.
§ 4.Forsøpling

I områder som nevnt i § 2 bokstavene b og c skal hundeholder sørge for at hundeekskrementer straks fjernes.

§ 5.Straff

Brudd på forskriften kan straffes i henhold til lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 28.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks den er kunngjort i henhold til forvaltningslovens § 38.