Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Øyer kommune, Oppland

DatoFOR-2007-10-10-1132
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse10.10.2007
Sist endret
EndrerFOR-2002-04-09-336
Gjelder forØyer kommune, Oppland
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401
Kunngjort11.10.2007   kl. 14.40
Rettet16.10.2007
KorttittelForskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Øyer

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. oktober 2007 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. vedtak av 28. november 2003 nr. 1401.

I

I samsvar med konsesjonsloven § 7 blir konsesjonsfriheten for bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der ikke mer enn 20 dekar av arealet er fulldyrket, satt ut av kraft i Øyer kommune, for gjeldende kommunedelplan for Øyer sør, for:

1.bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
2.eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 9. april 2002 nr. 336 om konsesjonsplikt for bebygd eiendom, Øyer kommune, Oppland.