Forskrift om hundehold, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2007-10-22-1212
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse22.10.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSelbu kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort08.11.2007   kl. 14.45
KorttittelForskrift om hundehold, Selbu

Fastsatt av Selbu kommunestyre 22. oktober 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11.

§ 1.Båndtvang

Hunder skal holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet:

a)I hele kommunen der bufe går på beite, fra og med 1. april til og med 10. oktober. Bestemmelsen er gitt i henhold til hundelovens § 6 bokstav e i hele kommunen på grunn av at storfe, sau, geit eller hest normalt fremdeles går ute.
b)I og i tilknytning til boligområder og handleområder, på kirkegårder, på og ved skoler og barnehager - hele året. Bestemmelsen er gitt i henhold til hundelovens § 11 etter § 6 bokstav a) og b) av hensyn til ro og orden.
§ 2.Unntak fra båndtvangsreglene

Bestemmelsen i § 1 gjelder ikke for:

a)hund når den brukes i reindrift og når den brukes til å vokte, storfe, hest, sau, eller geit,
b)hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller hund under trening eller prøving for slik tjeneste,
c)hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,
d)hund som brukes til undervisningsformål på og ved skoler og barnehager i samarbeid med skolens/barnehagens ledelse,
e)hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 11. oktober.

Hund som nevnt i første ledd, bokstav a til e kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet.

§ 3.Forsøpling

Langs offentlige veger, og på områder som er tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk skal eier/bruker av hund sørge for at hundeavføring blir fjernet. Tilsvarende gjelder for offentlige badeplasser, skoler, barnehager, kirkegårder, parker og lignende.

§ 4.Dispensasjon

Kommunen kan etter skriftlig søknad dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 5.Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart og kan straffes i tråd med straffebestemmelsene i hundeloven.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.