Forskrift om hundehold, Melhus kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2007-10-23-1189
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse23.10.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forMelhus kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§12
Kunngjort01.11.2007   kl. 13.55
KorttittelForskrift om hundehold, Melhus

Fastsatt av Melhus kommunestyre 23. oktober 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9, § 11 og § 12.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet for folk og dyr, trygghetsfølelse og alminnelig ro og orden.

§ 2.Virkeområde og definisjon

Denne forskriften omfatter regler for hundeholdet i hele Melhus kommune. Forskriften supplerer bestemmelser gitt i hundeloven (lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven)) og må ses i sammenheng med denne.

Med båndtvang menes i denne forskriften at hundeholder skal holde hunden fysisk i bånd eller forsvarlig innestengt.

§ 3.Båndtvang
a)I Melhus er det ordinær båndtvang for hund i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august.
b)Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen, i handleområder, kirkegårdene og idrettsanleggene, for stor og liten hund.
c)I områder der bufe virkelig beiter, er det utvidet båndtvang f.o.m. 21. august t.o.m. 10. oktober.
d)Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skigåing. Medtas hund skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.
e)Det er båndtvang på badeplassene ved Øysand og Svorksjøen i det tidsrom stranda benyttes som badeplass.
§ 4.Om områder der hunder har begrenset adgang

Hunder har ikke adgang til skoler og barnehager uten etter avtale mellom hundeeier/-fører og skolen eller barnehagen.

§ 5.Om ekstraordinær båndtvang

Rådmannen gis fullmakt til, ved særlige vanskelige snøforhold, å gjøre vedtak om ekstraordinær båndtvang for å verne hjorteviltet i kommunen.

§ 6.Om utlegging som dressurområde

I tidsrommet 15. juli til 10. september kan et område i Vassfjellet etter avtale, brukes til hundedressur uavhengig av båndtvangbestemmelsene. Området på ca. 6000 da, omfatter Vassfjellet og Litlfjellet over ca. 500 m.o.h, samt Lenadalen. Østover avgrenses området av kommunegrensa mot Klæbu, og i sør Vassfjellveien.

Aktiviteten skal foregå i organiserte former men ikke på lørdager og søndager. Alle hunder som slippes i området skal ha gyldig saurenhetsbevis, og være utstyrt med dekken merket med navn og telefonnummer.

§ 7.Unntak
a)Bestemmelsene i § 3 gjelder ikke for hunder omfattet av hundelovens § 9, unntak fra sikringsreglene.
b)Bestemmelsene i § 4 gjelder ikke for førerhunder og politihunder i aktivt bruk.
§ 8.Dispensasjon

Melhus kommune kan etter skriftlig søknad i særlige tilfeller dispensere fra båndtvangbestemmelsene i forskriftens § 3, når dette er nødvendig til:

a)Organisert bruk av hunder til takserings- og forskningsarbeid
b)Organisert trening av hunder.
§ 9.Om renhold

Eier eller den som har ansvaret for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på veg, fortau, park, bru, brygge, kai, strand, turveg, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 10.Straff

Brudd på bestemmelsene i denne forskrift er straffbart og kan straffes etter § 28 i hundeloven.

§ 11.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra 23. oktober 2007.