Forskrift om hundehold, Nordre Land kommune, Oppland

DatoFOR-2007-12-18-1796
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse07.02.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordre Land kommune, Oppland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§12
Kunngjort07.02.2008   kl. 14.00
KorttittelForskrift om hundehold, Nordre Land

Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre 18. desember 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9, § 11 og § 12.

§ 1.Formål

Nordre Land kommune ønsker med denne forskriften:

-Å fremme et godt og forsvarlig hundehold som vektlegger trygghet og alminnelig ro og orden.
-Tilrettelegge slik at konfliktnivået mellom hundeeiere og allmennheten reduseres.
-Medvirke til at spesielt barn ikke blir skremt eller skadet av hunder.
-Medvirke til at hunder ikke jager bufe på beite.
-Medvirke til å beskytte viltet og dets leveområder.
§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter regler for hundehold i Nordre Land kommune.

§ 3.Sikring av hund
1.Det er ordinær båndtvang for hund fra og med 1. april til og med 20. august, jf. hundelovens § 6, 1. ledd.
2.Hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt eller inngjerdet.
a)I boligfelt og på handleområder hele året .
b)Hund bør føres i bånd i forbindelse med ferdsel i alle preparerte skiløyper i kommunen.
c)På «Dokkastien» med start Kolbjørnshusbrua og til Dokkadeltaet. (begrunnes med stor aktivitet av skolene i kommunen og et yrende dyreliv).
d)I områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter fra og med 21. august til og med 30. september.
§ 4.Områder der hunder ikke skal ha tilgang
a)Barnehager
b)Skoler og skolegårder
c)På kirkegårder.

Unntatt fra denne paragraf er førerhunder for blinde og svaksynte. Andre hunder har bare tilgang i undervisningssammenheng og etter avtale med ansvarlig for skole eller barnehage.

§ 5.Unntak fra sikringsreglene

Viser til unntaksbestemmelser i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold.

Nordre Land kommune kan etter skriftlig søknad innvilge unntak fra båndtvangsreglene i hundeloven § 4, § 6 og § 7 når dette er hensiktsmessig i forhold til:

a)Organisert bruk av hunder til takserings- og forskningsarbeid.
b)Organisert trening og jakt med hunder.
c)Dressert gjeterhund med godkjent bruksprøve som brukes til å vokte storfe, sau eller geit.
§ 6.Om ro, orden og forebygging av forsøpling

Det er ikke tillatt å ha hund med vedvarende, støyende adferd ute i tettbebygd strøk. Det skal være stille mellom kl. 23.00-06.00.

Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på vei, gangvei, fortau, park, bru, brygge, strand, annen manns hage/gårdsplass, idrettsanlegg, i eller langs turvei, skiløype og i tilrettelagt friluftsområde eller annet offentlig sted som benyttes av allmennheten.

§ 7.Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom

Begrensning settes til 4 voksne hunder i Nordre Land kommune. Meldeplikt til kommunen ved et større antall enn 4 voksne hunder.

Antallet reduseres til 4 voksne hunder ved naturlig avgang.

Vedtaket gis ikke tilbakevirkende kraft.

Unntak:

a)Aktiv bruk for hundene. For eksempel trekkhunder.
b)Organisert avl med lovlige raser der sikkerheten blir ivaretatt med hensyn til oppstalling og stell.
c)Meldeplikt til kommunen ved et større antall enn 4 voksne hunder.
§ 8.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.