Forskrift om fastsettelse av områdegrense mellom Vest-Finnmark og Troms reinbeiteområder

DatoFOR-2007-12-20-1580
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse20.12.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnmark og Troms.
HjemmelLOV-2007-06-15-40-§5
Kunngjort27.12.2007   kl. 16.00
KorttittelForskr om Vest-Finnmark og Troms reinbeiteomr

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 5.

§ 1.Områdegrense

Områdegrensen mellom Troms og Vest-Finnmark reinbeiteområder går fra riksrøys nr. 302A ved Urtasoaivi i rett linje nordvestover til høyde 1136 på Skihparášša. Derfra til nordenden av vann med høyde 1066, som ligger på østsiden av Bajimus Roavvejávri. Deretter til høyde 1201 på Geasasnjaŋggut og derfra til vestligste høyde på Vuobmegeašnibba. Videre til møtet mellom elvene fra to vann med høydene 977 og 935, og derfra etter Manndalselva/Olmmáijohka ned Manndalen/Olmmáivággi til elvas utløp ved Samuelsberg. Så ut Kåfjorden/Gáivuotna til Lyngenfjorden/ Ivgovuotna, og etter denne fjorden nordover på vestsiden av Uløya/Ulisuolo, Vorterøya og Arnøya/Árdni og ut Fugløysundet.

§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Landbruksdepartementets vedtak av 1. juli 1963 hva angår grenser for distriktene Skárfvággi og Helligskogen, samt Reindriftsstyrets vedtak av 24.-25. september 1996.