Forskrift om fastsettelse av områdegrense mellom Øst-Finnmark og Vest-Finnmark reinbeiteområder

DatoFOR-2007-12-20-1581
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse20.12.2007
Sist endret
EndrerFOR-2004-01-23-309
Gjelder forFinnmark.
HjemmelLOV-2007-06-15-40-§5
Kunngjort27.12.2007   kl. 16.00
KorttittelForskrift om reinbeiteområder, Finnmark

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 5.

§ 1.Avgrensning

Denne forskriften omfatter områdegrensen mellom Øst-Finnmark og Vest-Finnmark reinbeiteområder fra havet i nord til riksgrensen mot Finland i sør.

§ 2.Grensebeskrivelse

I henhold til lov om reindrift § 5 beskrives områdegrensen mellom Øst-Finnmark og Vest-Finnmark som følger:

Fra havet og inn fjorden mellom Rolvsøya og Skipsholmen og videre inn Jáhkkovuotna/ Revsbotn til Ruoššajohka/Russelva sitt utløp i fjorden. Deretter i rette linjer sørover til høydene 255, 217 og 230. Videre via høyde 270 nordvest for davit Miessoaivi til utoset fra nuorttat Miessejávri til Miessijohka. Derfra sørover til høyde 273 nordvest for lulit Miessoaivi, over eidet mellom nuorttat og oarjjit Smávvaguollejávri og videre til høyde 324. Derfra i rett linje sørover til Háhttir/Hatter bro.

Fra Háhttir/Hatter bro i rett linje til høyde 438 på máttimus Ráksevárri, og videre i rette linjer sørvestover til østlige bukt av Ráktooaijávri, til nordligste bukt av Gussajávri og fram til høyeste punkt på Bohkošoaivi (høyde 550). Derfra i rett linje sørvestover til sørligste bukt av bajit Rávttošjávri og så i rett linje til nordligste bukt i Iešjávri. Derfra over Iešjávri etter kommunegrensen til utoset i Iešjohka, og så etter vassdraget til sørligste bukt i Šuoššjávri.

Fra sørligste bukt i Šuoššjávri over Gaskabeaivárri til Čiehkavárri (høyde 469), og videre i rette linjer over Deahkkevárri (høyde 427) og Vierčadat til Salčočohkká (høyde 447) og Gaiba (høyde 394). Derfra i rett linje sørøstover til Goršjohka, ved utløpet av en liten bekk fra sørøst (ved høyde 313). Videre langs denne bekken i sørøstlig retning og så sørover i dalen mellom Geatkevárri og Gollevárri til et lite vann (høydetall 345) i dalen mellom Šuojáčohkká og Gollevárri. Fra dette vann langs det nordlige løpet av Šuojájohka til samløpet med Anárjohka, og nedstrøms etter denne elv til samløpet med Skiehčanjohka på riksgrensen mot Finland.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 23. januar 2004 nr. 309 om fastsettelse av områdegrense mellom Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområder, Finnmark så langt det gjelder områdegrensen mellom Øst-Finnmark og Vest-Finnmark reinbeiteområder fra havet i nord til riksgrensen mot Finland i sør.