Forskrift om gjenåpning av avgjørelser avgjort av utmarkskommisjonen for Nordland og Troms

DatoFOR-2007-12-21-1582
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland og Troms
HjemmelLOV-2005-06-17-90-§37-2
Kunngjort27.12.2007   kl. 16.00
KorttittelForskr om utmarkskommisjonen, Nordland og Troms

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 37-2. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Gjenåpningsdomstol

Avgjørelser av utmarkskommisjonen for Nordland og Troms kan gjenåpnes ved begjæring til Hålogaland lagmannsrett.

§ 2.Forholdet til prosesslovgivningen

Tvisteloven og domstolloven gjelder så langt de passer og annet ikke er bestemt i forskriften her.

§ 3.Innkalling av partene

Til alle saker som behandles etter forskriften her, skal retten stevne og innkalle enhver rettighetshaver med eiendoms- eller bruksrett som kan tenkes å bli berørt, på den måten som er bestemt i lov 19. juni 1992 nr. 59 om bygdeallmenninger § 1-7 og § 1-8.

Kjente rettighetshavere med eiendoms- eller bruksrett som kan tenkes å bli berørt, stevnes og innkalles av retten også på den måten som er bestemt om forkynnelser for de alminnelige domstoler i domstolloven kapittel 9.

§ 4.Ansvaret for sakens opplysning m.m.

Retten har ansvaret for at saken så langt det er mulig, blir fullstendig opplyst.

Retten kan på den måte som finnes hensiktsmessig, innhente dokumenter og annet materiale, samt foreta undersøkelser og utredninger m.m. om faktiske og rettslige forhold som kan være av betydning for rettens avgjørelse.

§ 5.Partenes ansvar for sakens opplysning m.m.

Partene kan begjære iverksatt tiltak etter § 4 annet ledd. Retten kan ved kjennelse avslå begjæringen dersom den finnes ugrunnet eller det vil medføre uforholdsmessige forsinkelser eller kostnader å etterkomme den. Kjennelsen kan ikke angripes ved anke.

§ 6.Forkynning av rettens avgjørelser

Rettens dommer forkynnes på den måten som er bestemt i § 3 første og annet ledd. Ved forkynning etter § 3 første ledd er det tilstrekkelig at kunngjøringen inneholder en kort angivelse av hva dommen gjelder, og domsslutningen. Kunngjøringen skal i så fall opplyse om hvor interesserte kan gjøre seg kjent med dommen i sin helhet.

Forkynning av rettens kjennelser finner sted i den utstrekning disse i henhold til tvistelovens bestemmelser skal forkynnes. Forkynningen skjer etter rettens valg på en eller flere av de måter som er nevnt i § 3 første og annet ledd.

§ 7.Utgiftene ved saken

Utgifter i forbindelse med saken utredes av statskassen.

Til slike regnes nødvendige utgifter for andre enn staten i forbindelse med saken, herunder utgifter til juridisk og annen sakkyndig bistand, godtgjørelse til tillitsmenn for grunneiere og andre rettighetshavere samt utgifter til innhenting av dokumenter m.m.

Ved avgjørelsen av spørsmålet om utgiftene har vært nødvendige, skal retten blant annet ha for øye at de private parter for å vareta likeartede interesser som ikke står i strid, bør nytte samme juridiske og tekniske bistand. Vil staten påberope denne bestemmelsen, må spørsmålet tas opp snarest mulig under behandlingen av saken.

Når særlige grunner tilsier det, kan retten pålegge en privat part helt eller delvis selv å bære sine kostnader med saken. For øvrig får tvisteloven § 20-4 bokstav c tilsvarende anvendelse.

Behandling av saker for retten er gebyrfrie. Ved anke over rettens avgjørelser gjelder likevel lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 8.

§ 8.Grensemerking

Når dommen er rettskraftig, oversender retten saken til jordskifteretten for grensemerking mv. Jordskifteretten behandler saken etter reglene i jordskifteloven § 89a.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.