Forskrift om hundehold, Skedsmo kommune, Akershus

DatoFOR-2008-01-30-124
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse14.02.2008
Sist endretFOR-2012-10-10-1029 fra 09.12.2012
Endrer
Gjelder forSkedsmo kommune, Akershus
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort14.02.2008   kl. 16.50
KorttittelForskrift om hundehold, Skedsmo

Hjemmel: Fastsatt av Skedsmo kommunestyre 30. januar 2008 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11. Endret ved forskrift 10 okt 2012 nr. 1029 (i kraft 9. des 2012).

§ 1.Formål

Skedsmo kommune ønsker gjennom denne forskrift å:

-fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden,
-redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten,
-forhindre at spesielt barn blir skremt av hunder.
§ 2.Om båndtvang mv.

Hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

a)i tilknytning til boligområder og handleområder
b)i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
c)på og ved turstien (hovedtraseen/merket skiløype fra innfartsparkeringen i Tæruddalen og inn til Ringdalshytta, samt flomvollen rundt Lillestrøm.

Hunder har ikke adgang til barnehager og skolegårder uten etter særskilt avtale med den som er ansvarlig for barnehagen eller skolen.

0Endret ved forskrift 10 okt 2012 nr. 1029 (i kraft 9 des 2012).
§ 3.Straff

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift kan medføre straffansvar etter hundeloven § 28.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.