Forskrift om båndtvang for hund og hundehold etter hundeloven, Dovre kommune, Oppland

DatoFOR-2008-03-31-836
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse31.08.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forDovre kommune, Oppland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort31.07.2008   kl. 15.40
KorttittelForskrift om båndtvang for hund mv., Dovre

Hjemmel: Fastsatt av Dovre kommunestyre 31. mars 2008 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr 74 om hundehold (hundeloven) § 6 andre ledd bokstavene a-e og fjerde ledd og § 11.

§ 1.Formål

Dovre kommune ønsker gjennom denne forskriften å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som i størst mulig grad ivaretar både allmenne interesser knyttet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden og hundeeiernes interesser.
-Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
§ 2.Tider for båndtvang

I Dovre kommune skal hunder, utover den lovfestede båndtvangen i perioden 1. april-20. august, holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt eller inngjerdet i områder slik det framgår av punktene a-c:

a.Hele året i følgende områder:
-tettbygde boligstrøk på Dombås, Dovre og Dovreskogen
-sentrumsområdene i Dombås, Dovre og Dovreskogen
-idrettsanleggene på Dombås, Dovre og Dovreskogen
-kirkegårdene i kommunen
-skole- og barnehageområdene i kommunen.
b.I områder der bufe har rett til å beite, utvides ordinær båndtvang etter hundeloven fra og med 20. august og fram til 1. oktober.
c.Hunder skal holdes i bånd i områder i og ved preparerte skiløyper når løse hunder kan være til sjenanse for andre brukere med og uten hund. Dette gjelder lørdager, søndager og jule-, påske- og vinterferie hele perioden løypene er preparert.

Sikringsreglene i pkt. a-c gjelder ikke for hunder som brukes til de formål som er beskrevet i hundeloven § 9 (gjeting, ettersøk, tillatt dressur og trening, jakt osv.).

§ 3.Båndtvangsregler for hund i områder vernet etter naturvernloven

Store arealer i Dovre kommune er vernet etter lov om naturvern som nasjonalpark, naturreservat og landskapsvernområde. Flere av disse områdene har egne regler om båndtvang for hund. Disse båndtvangsreglene gjelder ved siden av hundelovens regler.

Egne båndtvangsregler gjelder i følgende verneområder:

VerneområdeVernebestemmelsenes regler om båndtvang for hund
Fokstumyra naturreservatHunder skal holdes i bånd (hele året). I tidsrommet 1. mai-1. august er all ferdsel utenom oppmerket sti forbudt.
Rondane nasjonalparkGenerell båndtvang i perioden 1. mars-20. august
Dovre nasjonalparkGenerell båndtvang i perioden 1. mars-20. august
Grimsdalen landskapsvernområdeGenerell båndtvang i perioden 1. mars-20. august
Dørålen landskapsvernområdeGenerell båndtvang i perioden 1. mars-20. august
MesætermyreHunder skal holdes i bånd (hele året). I perioden 20. april-15. juli er all ferdsel i reservatet forbudt.
Veslhjerkinntjønnin naturreservatSlipp av hund er forbudt (hele året)
§ 4.Hensynet til en sårbar villreinstamme

I de store verneområdene i kommunen er hensynet til villreinen viktig. I disse områdene er hundelovens regler om sikring av hund særlig viktig for å hindre at hunder forstyrrer eller jager villreinen. Dette gjelder hele året, men er særlig viktig om seinvinteren når villreinen er spesielt sårbar etter en lang og hard vinter med lite mat og simlene er drektige.

§ 5.Løse hunder

Hund som er løs i strid med denne forskriften kan tas hånd om i henhold til hundeloven § 10.

§ 6.Om ro og orden

Av hensyn til alminnelig ro og orden skal hundeeier eller innehaver av hund sørge for at hund med støyende atferd ikke skal være ute i tettbygd strøk uten aktivt tilsyn.

Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg i boligstrøk, på offentlig plasser og i preparerte skiløyper.

§ 7.Dispensasjon

Dovre kommune kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i § 2 i denne forskriften og hundelovens § 4, § 6 og § 7, jf. § 9e i hundeloven.

§ 8.Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart og kan straffes i tråd med straffebestemmelsene i hundeloven § 28.