Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Eigersund kommune, Rogaland

DatoFOR-2008-04-07-1653
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse12.03.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort12.03.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift om utvidet båndtvang, Eigersund

Hjemmel: Fastsatt av Eigersund kommunestyre 7. april 2008 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd og § 11 første punktum.

§ 1.Med hjemmel i hundelovens § 6, 2. ledd pkt. e er det for hele kommunen fastsatt utvidet båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober. Av hensyn til beitedyr skal hunder i denne perioden bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.
§ 2.Hund skal holdes i bånd hele året i tilknytning til boligområder og handleområder, parker, gang- og sykkelstier, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon; jf. hundelovens § 6.
§ 3.Med hjemmel i hundelovens § 6, 2. ledd, pkt. e, er det fastsatt helårsbåndtvang på Midtbrødøya på Nordre Eigerøya. Bakgrunnen er utstrakt beitebruk i kombinasjon med øyas topografi, størrelse og intensive friluftsbruk av arealene.
§ 4.Det er fastsatt helårsbåndtvang i følgende friluftslivs- og rekreasjonsområder:
a.Med hjemmel i hundelovens § 6, 2. ledd, pkt. c innføres helårsbåndtvang på følgende turstier og turveier:
1.turvegen på den gamle Jærbanen mellom Eide og Hellvik,
2.den Vestlandske Hovedvei mellom Heigrestad og kommunegrensen mot Hå,
3.turvegen gjennom Revsdalen nord for Langavatnet via Burmavegen ved Bakkebø,
4.merket tursti til fiskeplasser på Stapnes (gnr./bnr.: 22/5 og 22/7),
5.turstien Rundevoll-Hestnes (ut Søragabet).
b.Med hjemmel i hundelovens § 6, 2. ledd, pkt. d innføres helårsbåndtvang i følgende turområder/friluftslivsområder:
1.Auglend på Eigerøya, inkludert Skarvøya og Lyngøya,
2.Gådå,
3.Vannbassengan,
4.Skadbergsanden,
5.Vardberg ved Egersund by,
6.To offentlige badeplasser ved Langevatnet,
7.Badeplassen ved Grautgramsen,
8.Badeplassen ved Gyarhavn,
9.Badeplassen ved Lædrepollen,
10.Badeplassen ved Sandarnes.
§ 5.Eier, eller den som har ansvar for hunden, plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted og andre steder hvor dette er til ulempe eller sjenanse.
§ 6.Unntaksbestemmelser og straffeansvar m.m. for ev. overtredelse følger direkte av hundeloven.
§ 7.Denne forskriften trer i kraft straks etter at den er vedtatt og kunngjort.