Forskrift om hundehold, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2008-05-06-454
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse15.05.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort15.05.2008
Rettet20.05.2008, hjemmel og § 3.
KorttittelForskrift om hundehold, Trondheim

Hjemmel: Fastsatt av Bystyret i Trondheim kommune 6. mai 2008 og formannskapet 6. mai 2008 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd, bokstavene a, b, c, d, e, f og § 11.

§ 1.Formål
-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden, samt å unngå forsøpling.
-Verne om vilt og bufe.
-Legge til rette for dressur og mosjon av hund.
§ 2.Definisjoner/kartgrunnlag

I denne forskrift forstås ved

a)Hundeholder: Den som eier eller har tatt omsorg for eller hånd om en hund for kortere eller lengre tid,
b)Husdyr: Storfe, sau, geit, hest, fjærkre og gris,
c)Vilt: Alle dyr som lever og yngler fritt i naturen, herunder viltets egg, reir og bo,
d)KPA: Kommuneplanens arealdel, som blant annet består av et kart over Trondheim kommune. Dette kartet brukes i denne forskrift for å klargjøre grensene for utvidet båndtvang. Kartet er lagt ut på Internett på adressen: www.trondheim.kommune.no .
§ 3.Båndtvang
1.I tiden fra om med 1. april til og med 20. august skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt i hele kommunen.
2.I tillegg skal hunder holdes i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt hele året:
a)I og i tilknytning til boligområder og handleområder,
b)I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, og det presiseres at parkmessige områder i tilknytning til boligområder og handleområder vist som grønnstruktur i KPA omfattes etter bokstav a) og b),
c)På offentlig vei og fortau i tilknytning til områder som omfattes etter bokstav a) og b),
d)På følgende områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder:
-Nærmere vannkant enn 50 meter ved Jonsvatnet, og ferdsel på vatnet når det er islagt.
-Nidelvkorridoren opp til og med Øvre Leirfoss, innenfor blå strek vist i KPA
-Strandsonen fra Ladehammeren, rundt Ladehalvøya til kommunegrensen mot Malvik, vist som grønnstruktur i KPA.
e)På og ved serveringssteder og parkeringsplasser i tilknytning til markaområdene som benyttes av allmennheten.
f)På inngjerdet område på innmark der husdyr oppholder seg.
3.I tillegg skal hunder holdes i bånd, være forsvarlig innestengt eller inngjerdet i deler av året:
g)På og ved tilrettelagte badeplasser for allmennheten i markaområdene og langs fjorden fra 20. august til og med 10. september.
h)I områder der husdyr beiter i perioden fra 20. august til og med 1. oktober.

Unntak fra forskriftens § 3 er arrangement i regi av registrerte hundeorganisasjoner tilsluttet Norsk Kennelklubb og Norges Jeger- og fiskerforbund når hunder er under kontroll.

Unntak fra forskriftens § 3 er godkjente førerhunder for synshemmede når de er under kontroll.

§ 4.Båndtvang under ekstraordinære forhold

Rådmannen kan innføre ekstraordinær båndtvang for å beskytte vilt. Vedtak om innføring av ekstraordinær båndtvang kunngjøres i de media som rådmannen finner tjenlig.

§ 5.Ro, orden og fjerning av ekskrementer

Hunder kan ikke stå ute i tilknytning til boligområder uten aktivt tilsyn i tiden kl. 23.00-07.00.

Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hund etterlater seg i områder som nevnt under § 3.

§ 6.Dispensasjon

Rådmannen kan etter skriftlig søknad dispensere fra reglene om båndtvang i denne forskrift og etter hundelovens § 9 bokstav e.

§ 7.Straff

Brudd på denne forskriften kan medføre straff etter lov om hundehold § 28.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend.