Forskrift om hundehold, Hurdal kommune, Akershus

DatoFOR-2008-06-18-656
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse18.06.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forHurdal kommune, Akershus
HjemmelLOV-2003-07-04-74
Kunngjort26.06.2008   kl. 15.40
KorttittelForskrift om hundehold, Hurdal

Hjemmel: Fastsatt av Hurdal kommunestyre 18. juni 2008 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift omfatter hundehold i Hurdal kommune. Forskriften supplerer bestemmelser gitt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).

§ 2.Båndtvang - jf. § 6 i hundeloven
a)I tiden fra og med 1. april til og med 1. oktober skal eier eller innehaver av hund i Hurdal kommune holde hunden i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt jf. § 6 e) i lov om hundehold.
b)I områder der bufe går på innmarksbeite skal hunder holdes i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt.
c)Hund skal holdes i bånd på og ved skoler og barnehager, anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon og på kirkegårder og grav-/urnelunder. Avgrensningen for skoler og barnehager gjelder innenfor skolens/barnehagens eget område jf. § 6 i lov om hundehold.
d)Hund skal holdes i bånd i og i tilknytning til boligområder.
e)Hund skal holdes i bånd ved alle dobbeltsporede skiløyper på lørdager og søndager samt julehøytiden, vinterferie og påskehøytiden.

Unntatt fra forskriftens § 2 er tilfeller nevnt i hundelovens § 9 om «unntak fra sikringsreglene».

§ 3.Ekstraordinær båndtvang

Myndigheten til å fastsette ekstraordinær båndtvang etter § 6 f) i lov om hundehold, er i Hurdal kommune delegert til Rådmannen.

§ 4.Ro og orden

Ved oppsetting av luftegård eller tilsvarende hvor hund blir holdt inngjerdet eller innestengt skal denne plasseres på en slik måte at den ikke skaper urimelig sjenanse eller ulempe for naboer.

§ 5.Forsøpling

Langs offentlige veger og på områder som er tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk skal eier/bruker av hund sørge for at hundeavføring blir fjernet. Tilsvarende gjelder for offentlige badeplasser, skoler, barnehager, kirkegårder, skiløyper, parker og lignende jf. § 11 i lov om hundehold.

§ 6.Sanksjoner og straff

Med bøter eller fengsel i inntil seks måneder og bot, straffes en hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse forskrifter jf. § 28 i lov om hundehold.

§ 7.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 18. juni 2008.