Forskrift om forbud mot bruk av piggtråd i gjerder, Hammerfest kommune, Finnmark

DatoFOR-2008-07-17-860
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse17.07.2008
Sist endretFOR-2103-02-12-159
Endrer
Gjelder forHammerfest kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort31.07.2008   kl. 15.40
KorttittelForskrift om forbud mot piggtråd, Hammerfest

Hjemmel: Fastsatt av Hammerfest kommunestyre 11. oktober 2007 med hjemmel i lov 5. mai 1961 om grannegjerde § 18 bokstav a. Endret ved forskrift 12 feb 2013 nr. 159.

§ 1.I Hammerfest kommune er det som hovedregel forbudt å bruke piggtråd i gjerder.
§ 2.Formålet med forskriften er å hindre skader på mennesker ved bruk av piggtråd.
0Endret ved forskrift 12 feb 2013 nr. 159.
§ 3.Forbudet gjelder hele kommunen for all bruk av piggtråd i gjerder i utmark og mellom utmark og innmark.
§ 4.Kommunen kan gi dispensasjon fra forbudet etter søknad når særlige forhold tilsier det. Med særlige forhold menes det først og fremst industrianlegg eller annen næringsvirksomhet med spesielt behov for sikring.
§ 5.Grunneier må selv fjerne ulovlig oppsatt piggtråd. All fjernet piggtråd skal lagres/destrueres på forsvarlig måte. Kommunen kan fjerne ulovlig bruk av piggtråd på grunneiers regning.
§ 6.Eksisterende piggtråd i gjerde skal være fjernet innen utgangen av 2009.
§ 7.
0Opphevet ved forskrift 12 feb 2013 nr. 159.