Forskrift om hundehold, Skien kommune, Telemark

DatoFOR-2008-10-16-1242
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien kommune, Telemark
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort27.11.2008   kl. 14.50
KorttittelForskrift om hundehold, Skien

Hjemmel: Fastsatt av Skien bystyre 16. oktober 2008 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11.

§ 1.Formål

Skien kommune ønsker gjennom denne forskrift å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet, og alminnelig ro og orden.
-Bidra til å redusere potensielle konflikter mellom hundeholdere og allmennheten.
§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter regler for utvidet båndtvang, samt alminnelig ro og orden. Denne forskriften kommer i tillegg til bestemmelsene i hundeloven.

§ 3.Om utvidet båndtvang

Hund skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet/innestengt hele året:

a)i boligområder og handleområder,
b)i parker, på kirkegårder og på gravplasser,
c)på og ved skoler, barnehager, lekeplasser og idrettsplasser,
d)på gang- og sykkelveger,
e)i maskinpreparerte skiløyper.

Med boligområder menes områder som er bebygd og regulert til boligformål.

§ 4.Om renhold

I de samme områder hvor hunder skal holdes i bånd, jf. § 3, pålegges hundeholdere å fjerne ekskrementer etter sine hunder.

§ 5.Dispensasjon

Kommunen kan når det foreligger særlige grunner gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 6.Straff

Straff for overtredelse av denne forskrift fremgår av hundeloven § 28.

§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.