Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Vega kommune, Nordland

DatoFOR-2008-11-20-1594
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.12.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forVega kommune, Nordland
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§11, FOR-2003-07-04-951
Kunngjort14.01.2009   kl. 15.20
KorttittelForskrift om frist for gjødselspredning, Vega

Hjemmel: Fastsatt av Vega kommunestyre 20. november 2008 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11 første ledd, jf. forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

§ 1.Formål

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav i Vega kommune har som formål å hindre forurensing til luft, vann og vassdrag, gjennom å sikre at gjødsla utnyttes best mulig som en ressurs for planteproduksjonen.

Videre er det et mål å sikre at gjødsla disponeres på en slik måte at hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas.

§ 2.Virkeområder

Denne forskriften gjelder for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, herunder bl.a. husdyrgjødsel, silopressaft, avløpslam, kompostprodukter og annen organisk gjødsel og gjelder for hele kommunen.

§ 3.Forbud mot vann- og luftforurensing

Gjødselvarer av organisk opphav skal disponeres slik at den ikke fører til forurensing eller fare for forurensing, eller på annen måte berører hensyn nevnt i § 1.

§ 4.Spredetidspunkt

Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og andre vekster bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 15. september.

Det bør vises generell aktsomhet ved spredning av husdyrgjødsel langs vassdrag, bekkeløp og åpne kanaler.

Ved spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og andre vekster i perioden 1.-15. september skal det settes igjen en sone som ikke gjødsles på minimum 10 m mot bekker, vassdrag og åpne kanaler (profileringer). Det må unngås å spre husdyrgjødsel på sterkt hellende mark i denne perioden.

Kommunen kan ved enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, som nevnt i 1. til 3. ledd, i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning.

§ 5.Forhold til andre lover og forskrifter

Krav utover denne forskrift som stilles i andre lover eller forskrifter må oppfylles.

§ 6.Avkorting, tilbakeholdelse og innkreving mv. av produksjonstilskudd

Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse, innkreving mv. av produksjonstilskuddet gjøres i henhold til forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket § 12 og § 14.

§ 7.Klage

Enkeltvedtak fattet av kommunen etter § 4, 4. ledd kan påklages til fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet fram til søkeren. Klagen sendes om kommunen.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. desember 2008.