Forskrift om oppheving av føresegn etter konsesjonslova § 7 om nedsett konsesjonsgrense for Finnøy kommune, Rogaland

DatoFOR-2008-12-10-1305
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse10.12.2008
Sist endret
EndrerFOR-2007-07-13-1159
Gjelder forFinnøy kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401, FOR-2003-12-08-1479
Kunngjort11.12.2008   kl. 14.50
KorttittelOpph. av føresegn etter konsesjonslova, Finnøy

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Statens landbruksforvaltning 10. desember 2008 med heimel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401, jf. delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479.

I

Føresegn 13. juli 2004 nr. 1159 etter konsesjonslova § 7 om nedsett konsesjonsgrense for Finnøy kommune, Rogaland vert oppheva.

II

Opphevinga trer i kraft straks.