Forskrift om beite for husdyr, Alvdal kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-02-26-309
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse19.03.2009
Sist endret
EndrerFOR-1961-07-31-1
Gjelder forAlvdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1961-06-16-12-§13
Kunngjort19.03.2009   kl. 15.05
KorttittelForskrift om beite for husdyr, Alvdal

Hjemmel: Fastsatt av Alvdal kommunestyre 26. februar 2009 med hjemmel i lov 16. juni 1961 nr. 12 om ymse beitespørsmål § 13 første ledd. 

Med hjemmel i § 13 første ledd i lov 16. juni 1961 nr. 12 om ymse beitespørsmål, fastsettes at innen Alvdal kommune, Hedmark fylke, skal det være forbudt å la husdyr beite i barskog og skogreisningsfelter i tidsrommet fra og med 1. oktober til og med 1. juni.

Kommunen kan dispensere fra dette forbudet dersom forholdene ligger til rette, dog ikke innenfor tidsrommet fra og med 1. oktober til og med 15. mai.

Overtredelse av dette forbud medfører straffeansvar.

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend, samtidig oppheves forskrift 31. juli 1961 nr. 1 om havning med småfe, Alvdal kommune, Hedmark.

Myndighet til å dispensere, jf. forskriftens 2. avsnitt delegeres til rådmannen.