Forskrift om beite for husdyr, Folldal kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-03-12-314
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse19.03.2009
Sist endret
EndrerFOR-1969-08-06-1
Gjelder forFolldal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1961-06-16-12-§13
Kunngjort19.03.2009   kl. 15.05
KorttittelForskrift om beite for husdyr, Folldal

Hjemmel: Fastsatt av Folldal kommunestyre 12. mars 2009 med hjemmel i lov 16. juni 1961 nr. 12 om ymse beitespørsmål § 13 første ledd. 

Med hjemmel i § 13 første ledd i lov 16. juni 1961 nr. 12 om ymse beitespørsmål, fastsettes at innen Folldal kommune, Hedmark fylke, skal det være forbudt å la husdyr beite i barskog og skogreisningsfelter i tidsrommet fra og med 10. oktober til og med 1. juni.

Kommunen kan dispensere fra dette forbudet dersom forholdene ligger til rette, dog ikke innenfor tidsrommet fra og med 10. oktober til og med 15. mai

Overtredelse av dette forbud medfører straffeansvar.

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend, samtidig oppheves forskrift 6. august 1969 nr. 1 om beite for sau og geit, Folldal kommune, Hedmark.

Myndighet til å dispensere, jf. forskriftens 2. avsnitt delegeres til rådmannen.