Forskrift om hundehold, Sør-Aurdal kommune, Oppland

DatoFOR-2009-04-30-1036
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse13.08.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Aurdal kommune, Oppland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort13.08.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om hundehold, Sør-Aurdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sør-Aurdal kommunestyre 30. april 2009 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.

Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Sør-Aurdal kommune vil med denne forskriften:

-Legge til rette for hundehold som vektlegger trygghet og alminnelig ro og orden.
-Redusere konfliktnivået mellom hundeeiere og allmennheten.
-Medvirke til at spesielt barn ikke blir skremt eller skadet av hunder.
-Medvirke til at hunder ikke jager bufe på beite.
§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter regler for hundehold i Sør-Aurdal kommune.

Om sikring av hunder

§ 3.Om båndtvang

Det er ordinær båndtvang for hund fra og med 1. april og til og med 20. august, jf. hundelovens § 6 første ledd.

Hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt eller inngjerdet:

a)på kirkegårder, grav- og urnelunder, i boligfelt og på handleområder hele året.
b)I følgende merkede preparerte skiløyper:
-Alle lysløyper
-Andre preparerte løyper i tiden 20. februar-5. mars (vinterferien) og i påsken (lørdag før palmesøndag og til og med 2. påskedag).
c)I områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter fra og med 21. august til og med 30. september.

Viser til unntaksbestemmelser i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).

§ 4.Områder der hund ikke skal ha tilgang:
a)Barnehager
b)Skoler og skolegårder.

Unntatt fra denne paragrafen er førerhunder for blinde og svaksynte og servicehunder for funksjonshemmede. Andre hunder har bare tilgang i undervisningssammenheng og etter avtale med ansvarlig for skole eller barnehage.

Andre bestemmelser

§ 5.Om ro, orden og forebygging av forsøpling

Det er ikke tillatt å ha hund med vedvarende, støyende adferd ute i tettbygd strøk, jf. definering av Statistisk Sentralbyrå registrert i matrikkelen.

Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på:

-offentlig vei, gangvei, fortau, park eller bru
-idrettsanlegg eller strand, turveg, skiløype eller friluftsområde tilrettelagt for allmennheten
-annet offentlig sted som benyttes av allmennheten
-annenmanns hage, gårdsplass, park eller brygge.
§ 6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.