Forskrift om hold av hund, Karmøy kommune, Rogaland

DatoFOR-2009-05-12-527
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse20.06.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarmøy kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort20.05.2009   kl. 13.30
KorttittelForskrift om hold av hund, Karmøy

Hjemmel: Fastsatt av Karmøy kommunestyre 12. mai 2009 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11.

§ 1.Formål

Karmøy kommune ønsker gjennom denne forskrift å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til renhold, sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.
-Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
-Forhindre at løse hunder jager husdyr på beite.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås ved:

a)Hundeholder: Den som eier eller har tatt omsorg for/hånd om en hund for kortere eller lengre tid.
b)Husdyr: Storfe, sau, geit, hest, fjærfe, alpakka og lignende.
§ 3.Virkeområde

Forskriften gjelder innenfor grensene til Karmøy kommune. Den ordinære båndtvangen er fra og med 1. april til 20. august.

§ 4.Om båndtvang

Hunder skal holdes i bånd, forsvarlig innestengt eller inngjerdet:

a)Med hensyn på husdyr som beiter skal hunder holdes i bånd i tidsrommet 1. mars til 31. oktober, i områder hvor det forekommer beite. Hunder skal til enhver tid holdes i bånd i områder hvor husdyr er på beite. Områder hvor det ikke forekommer husdyr i det hele tatt gjennom året (eks. nedslagsfeltet), gjelder båndtvangsregler gitt av hundelovens § 6 (jf. hundelovens § 6, 2. ledd, bokstav e).
b)På og ved kirkegårder, grav- og urnelunder, skoler, barnehager, og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon skal hund holdes i bånd hele året. Med unntak i de tilfeller hvor det er gjort skriftlige avtaler med dato og klokkeslett, med driftsleder/vaktmester av det aktuelle anlegget (jf. hundelovens § 6, 2. ledd, bokstav b).
c)i og i tilknytning til boligområder og handleområder, hele året, (jf. hundelovens § 6, 2. ledd, bokstav a).
d)i og i tilknytning til de områder som er opparbeidet som lysløyper i Karmøy kommune, hele året (jf. hundelovens § 6, 2. ledd, bokstav c).
e)i alle områder i de tidspunkt når snøen er så dyp at viltet sliter med å komme frem (jf. hundelovens § 6, 2. ledd, bokstav f).
f)i alle områder i sjøen som er betegnet i kommuneplanen som; viktige frilufts- og naturområder i sjø og områder båndlagt etter naturvernloven, (jf. hundelovens § 6, 2. ledd, bokstav d).
§ 5.Unntak og straffeansvar

Unntaksbestemmelser fra båndtvang og straffeansvar m.m. for eventuelt overtredelse følger direkte av hundeloven. Det er også unntak for all båndtvang i henhold til § 4 for førerhunder og servicehunder i aktiv tjeneste.

§ 6.Om renhold

Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted og andre steder hvor dette er til ulempe eller sjenanse og kaste dette på et egnet sted.

§ 7.Antall hunder i husholdningen

Ved hold av fire eller flere voksne hunder på en eiendom eller en husholdning, må ligge- og lufteplasser være utformet og plassert slik at hundene ikke blir til unødig sjenanse for naboer.

§ 8.Rådmannen har anledning til å gi dispensasjon fra denne forskrift.
§ 9.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er kunngjort.