Forskrift om hundehold, Haugesund kommune, Rogaland

DatoFOR-2009-05-13-547
PublisertII 2009 hefte 3
Ikrafttredelse28.05.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaugesund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort28.05.2009   kl. 14.10
KorttittelForskrift om hundehold, Haugesund

Hjemmel: Fastsatt av Haugesund bystyre 13. mai 2009 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11.

§ 1.Formål

Haugesund kommune ønsker gjennom denne forskrift å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden, og forhindre forsøpling.
§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter utvidete regler for båndtvang m.m., og kommer i tillegg til de ordinære båndtvangsbestemmelsene i hundeloven.

§ 3.Båndtvang mv.

I følgende områder i Haugesund kommune er det båndtvang hele året:

-i og i tilknytning til boligområder og sentrum - med sentrum menes Skillebekkgt. i nord, Karmsundgt. i øst, Storasundgt. i sør og mot vest til og med Risøy og Hasseløy,
-i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved anlegg for lek, idrett og sport,
-turområdet rundt Haraldsvang Naturpark, rundt Løkavatnet og rundt Røyrvatnet,
-turveien fra Solandsbakken barnehage v/parkeringsplassen - Kattanakkvegen - Henning Paulsens veg - Rasmus W. Andersens veg - ned til Skjoldavegen,
-i strandsonen rundt Eivindsvatnet, med tilhørende turveier,
-Eivindsvatnet - langs vassdraget - til Tornesvatnet og
-Kyststien fra Skillebekkgt. til Kvalsvik.

Som vist på vedlagt skravert kart. 

lf-20090513-0547-01-01.gif

Ved offentlig tilrettelagte badeplasser er det båndtvang i perioden 1. april-1. oktober.

§ 4.Steder hvor hunder ikke har adgang

Hunder har ikke adgang til barnehager. Unntak fra forbudet gjelder dersom hund brukes i undervisningsøyemed i regi av vedkommende barnehage. Unntak gjelder også for servicehunder.

§ 5.Forsøpling

For å motvirke forsøpling skal person med ansvar for hund straks fjerne ekskrementer fra sin hund på fortau, gater, veier, plasser, rabatter, lekeplasser, parker, friområder og andre offentlige steder, og på annen manns eiendom.

§ 6.Dispensasjon

Etter skriftlig søknad til rådmannen kan det i særlige tilfeller dispenseres fra bestemmelsene i denne forskriftens § 3 og § 4.

§ 7.Straff

Brudd på bestemmelser i denne forskriften er straffbart, jf. lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 28.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.