Forskrift om fredning av visse områder i Finnmark mot reinbeite, Finnmark

DatoFOR-2009-06-30-1052
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endretFOR-2009-11-16-1422
EndrerFOR-1985-01-29-183
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-2007-06-15-40-§19
Kunngjort13.08.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om fredning mot reinbeite, Finnmark

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 19, 2. ledd. Endret ved forskrift 16 nov 2009 nr. 1422.

§ 1.Det skal inntil videre være forbudt å la rein beite på følgende områder i Finnmark fylke (stedsnavn og rutetilvisning henviser til NGOs kartserie M711):
a)På nesset mellom Vesterbotten og Østerbotten i Porsanger kommune, nord for veien fra Brennelv til Østerbotten.
b)Bringnes i Porsanger kommune øst for eidet mellom Olderfjord og Smørfjord.
c)Mathisdalen, Eibydalen, Gargia, Raipas og Tverrelvdalen i Alta kommune slik det fremgår av Reindriftsforvaltningens kart datert 15. oktober 2009.
0Endret ved forskrift 16 nov 2009 nr. 1422. Områdebeskrivelse erstattet av kart, se nederst.
§ 2.Det er forbudt å flytte med rein gjennom områdene nevnt i § 1 c. Dog tillates tradisjonell flytting tvers over Mathisdalen når gjennomflyttingen foregår uten unødig opphold, og etter flytteveien til og fra Kvenvik/Saltvik i forbindelse med ut- og innskiping av rein.
§ 3.Bestemmelsene under § 1 c er ikke til hinder for at lass- og kjørerein kan føres på beite:
1.I Gargiadalen
2.I Storelvdalen ned til Desikaseter og øverste nordre bakkebrink på Øvre Sokhelmamo inntil Raftasbekkens skjæringspunkt med hovedveien, hvorfra grensen følger bekken sydover til fjellet.
3.I dalsenkningen mellom Nalganas og Store Repfjellet fra Storelvdalen i syd til Storvatnets nordside i nord og i vest Desikabekken.
4.På de områder av Skåddefjellet (Skåddavarre), Store Repfjellet (Stuora Raipas) og Lille Borras, som ligger ovenfor barskoggrensen.
§ 4.Når særlige forhold gjør det nødvendig kan Reindriftssjefen, etter å ha hørt de berørte parter, gjøre unntak fra disse bestemmelser.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2009. Samtidig oppheves forskrift 29. januar 1985 nr. 183 om fredning av visse områder i Finnmark mot reinbeite. De øvrige tidligere fredningsvedtak er med dette opphevet, og nye fredningsområder er ikke kommet til.

Kartvedlegg

0Tilføyd ved forskrift 16. november 2009 nr. 1422.
 

pdf.gif