Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Drangedal kommune, Telemark

DatoFOR-2009-07-03-1055
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse03.07.2009
Sist endret
EndrerFOR-1984-03-16-719
Gjelder forDrangedal kommune, Telemark
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401, FOR-2003-12-08-1479
Kunngjort13.08.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Drangedal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 3. juli 2009 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401, jf. delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479.

I

Konsesjonsfriheten i henhold til konsesjonslovens § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft for bebygd eiendom som er, eller har vært i bruk som helårsbolig i følgende områder:

1.Bolighus som ligger innenfor 100m beltet rundt Toke, Bjorvann, Tveitvann og Oseidvann.
2.Områdene Neslandsvatn, Henseid, Prestestranna, Bostrak og Bø som var omfattet av eiendomsskatt i 2007.
3.Områdene som omfattes av reguleringsplanene for Juvassåsen, Harkjærbråten og Åkre i Kjosen og framtidige kommunale byggefelt utenfor områdene i punkt 2.

II

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 16. mars 1984 nr. 719 i henhold til konsesjonsloven, Drangedal kommune, Telemark.