Forskrift om bruk av piggtråd, Lunner kommune, Oppland

DatoFOR-2009-11-13-1397
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse26.11.2009
Sist endretFOR-2013-02-12-159
Endrer
Gjelder forLunner kommune, Oppland
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort26.11.2009   kl. 13.30
KorttittelForskrift om bruk av piggtråd, Lunner

Hjemmel: Fastsatt av Lunner kommunestyre 17. juni 2009 med hjemmel i lov 5. mai 1961 om grannegjerde § 18 bokstav a. Endret ved forskrift 12 feb 2013 nr. 159.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å hindre skade på menneske og husdyr ved bruk av piggtråd.

0Endret ved forskrift 12 feb 2013 nr. 159.
§ 2.Virkeområde

Forskriften om bruk av piggtråd gjelder i utmark, mellom utmark og innmark i Lunner kommune.

§ 3.Forbud

Det er et generelt forbud mot piggtråd i kommunen i områder definert i § 2.

For fritidseiendommer er det et totalforbud mot piggtråd uansett beliggenhet.

Det er forbudt å sette opp ny piggtråd. Nedfalne piggtrådgjerder og piggtrådgjerder som ikke er lov i henhold til forskrifta skal fjernes innen 1. juni 2011.

Alle nedfalne gjerder og gjerderester (også nettinggjerde m.m.) skal være fjernet innen 1. juni 2011.

Piggtråd og nettinggjerder som tas ned skal innleveres til metallgjenvinning, slik at det ikke gjør skade.

§ 4.Unntak

Piggtrådforbud etter § 3 gjelder ikke

-For område regulert til industri eller annen næringsvirksomhet.
-Ved sikring av farlige anlegg (gruver, steinbrudd m.m.).

Ved bruk av piggtråd på område skildret over blir det stilt krav om at piggtråd blir brukt i kombinasjon med annet gjerdemateriale, og at piggtråd ikke blir plassert lavere enn 2,5 meter over bakken.

-For landbrukseiendommer, hvor det av hensyn til storfeholdet er nødvendig å bruke piggtråd som gjerdemiddel sammen med annet gjerdemateriale.
§ 5.Vedlikeholdsplikt

Eksisterende piggtrådgjerde må vedlikeholdes av den som har gjerdeplikt. Ved naturlig utbytting av piggtrådgjerde hvor piggtråd ikke lenger er nødvendig for storfeholdet, skal piggtråden erstattes av annet materiale.

§ 6.Pliktforsømmelse og straff

Ved brudd på forskriftens § 3 første ledd kan kommunen sørge for fjerning av slik piggtråd for den eller de som har gjerdeplikten sin regning.

0Endret ved forskrift 12 feb 2013 nr. 159.
§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.