Forskrift om dressurområde for hund, Båtsfjord kommune, Finnmark

DatoFOR-2009-12-10-1867
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse04.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forBåtsfjord kommune, Finnmark
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§9
Kunngjort04.02.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om dressurområde for hund, Båtsfjord

Hjemmel: Fastsatt av Båtsfjord kommunestyre 10. desember 2009 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 9 bokstav e.

§ 1.Opprettelse

Båtsfjord jeger- og fiskeforening har etter tillatelse fra Finnmarkseiendommen fått tildelt et nærmere avgrenset område ved og rundt Storvannet til hundedressur. Området er opprettet for å utvide mulighetene til å drive dressur i deler av båndtvangsperioden som opphører 21. august.

§ 2.Bruksperiode og lokalisering

Forskriften gjelder i perioden 15. juli t.o.m. 20. august i et område ved og rundt Storvannet. Området strekker seg en kilometer nord, vest og sør for vannet. Nordøstover smalner det inn med grenselinje 500 meter ovenfor Steinfjellvannet.

§ 3.Bruk
a)Området skal være åpent for alle hunderaser.
b)Brukere av dressurområdet plikter å vise hensyn overfor annen bruk av området.
c)Hund som slippes i dressurområdet skal være godkjent med bevis for strømming på rein.
d)Trening på naturlig forekommende vilt er ikke tillatt.
e)Bruken må ikke skje i strid med annen lovgivning, forskrift eller vedtekter.
f)Hundeeier står ansvarlig for at denne forskrift overholdes og brudd på reglene medfører bortvisning.
§ 4.Merking og informasjon

Båtsfjord jeger- og fiskeforening er ansvarlig for informasjon og for merking av grensen i terrenget.

§ 5.Avgift

Båtsfjord jeger- og fiskeforening kan kreve avgift for bruk av dressurområdet, jamfør friluftslovens § 14. Avgiften må stå i rimelig forhold til den tilrettelegging som kreves for bruk av dressurområdet.