Forskrift om hundehold, Lierne kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2009-12-17-1677
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forLierne kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§12
Kunngjort28.12.2009   kl. 14.00
KorttittelForskrift om hundehold, Lierne

Hjemmel: Fastsatt av Lierne kommunestyre 17. desember 2009 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9, § 11 og § 12.

§ 1.Virkeområde og definisjoner

Denne forskriften omfatter hundehold i hele Lierne kommune. Forskriften utfyller bestemmelsene i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).

Med utvidet båndtvang er det i forskriften ment at hundeholderen skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, i tiden utenom ordinær båndtvangstid som gjelder i perioden 1. april til og med 20. august, jf. § 6, 1. ledd i hundeloven.

Med ekstraordinær båndtvang har det oppstått et akutt behov for vern av viltet.

Hundeholder er den som eier eller har tatt på seg omsorg for en hund for kortere eller lengre tid.

I denne forskriften er offentlig område definert som; barnehager, skoler, boligfelt/-område, handleområde, anlegg for lek og idrett/sport, kirkegårder, offentlige institusjoner, o.l.

§ 2.Utvidet båndtvang

På offentlig område er det båndtvang hele året.

For den utvidede båndtvangen gjelder unntaksbestemmelsene under § 9 i hundeloven.

§ 3.Ekstraordinær båndtvang

Administrasjonen har delegert myndighet til å vedta forskrift om ekstraordinær båndtvang, jf. § 6, 2. ledd, pkt. f) i hundeloven.

§ 4.Unntak fra båndtvangsreglene

Administrasjonen har delegert myndighet til å gi dispensasjon fra båndtvangsreglene ved enkelt arrangement/aktivitet (Som f.eks. ved: jakthundprøver, bruk av løs hund under uttak av skadebjørn, konkurranser, kurs/trening, demonstrasjoner/oppvisning, m.m.), når § 8 i hundeloven er oppfylt, jf. § 9, pkt. e), med unntak av siste setning.

Viltnemnda har delegert myndighet til å legge ut område som dressur-/treningsområde for hunder gjennom vedtak av forskrift eller enkeltvedtak, når § 8 i hundeloven er oppfylt, jf. § 9, pkt e) i hundeloven.

Etter søknad kan det gis dispensasjon fra båndtvangsreglene for trening av hunder til jakt på bjørn i perioden fra og med 15. juli og til og med 20. august, når § 8 i hundeloven er oppfylt, jf. § 9, pkt. e). Viltnemnda har delegert myndighet til å gi slik dispensasjon.

§ 5.Ro og orden

Hundeholderen plikter straks å fjerne avføring etter hund på offentlig område. Ved bruk av hundepose skal denne deponeres på egnet sted, og ikke kastes i naturen.

Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal hunden passes slik at den ikke vedvarende forstyrrer omgivelsene med bjeffing. I boligfelt/-område skal hunden generelt passes slik at den ikke vedvarende forstyrrer omgivelsene med bjeffing.

For å ivareta folk og dyr sin trygghet, ro og orden har formannskapet delegert myndighet til å fastsette forskrift om hundehold i boligområde, jf. § 11 og § 12 i hundeloven og § 7 og § 9 i forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljøretta helsevern.

§ 6.Sanksjoner og straff

Brudd på bestemmelsene i denne forskriften er straffbart, jf. lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 28.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2010.