Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Nord-Odal kommune, Hedmark

DatoFOR-2010-02-02-90
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse02.02.2010
Sist endret
EndrerFOR-1984-09-28-1711
Gjelder forNord-Odal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401, FOR-2003-12-08-1479
Kunngjort04.02.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om konsesjonsgrense, Nord-Odal

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 2. februar 2010 med heimel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401, jf. delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479.

I

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft for Nord-Odal kommune for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.

II

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 settes ut av kraft for Nord-Odal kommune for eiendommer som omfattes av denne forskriftens punkt I.

III

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves forskrift 28. september 1984 nr. 1711 i henhold til konsesjonsloven, Nord-Odal kommune, Hedmark.