Forskrift om båndtvang for hund, Askøy kommune, Hordaland

DatoFOR-2010-02-03-1905
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse03.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskøy kommune, Hordaland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort30.06.2011   kl. 15.25
KorttittelForskrift om båndtvang for hund, Askøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Askøy kommunestyre 3. februar 2010 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6.

§ 1.Formål

Askøy kommune vil med denne forskriften

-Legge til rette for et hundehold som vektlegger trygghet og alminnelig ro og orden.
-Redusere konfliktnivået mellom hundeeiere og allmenheten.
-Medvirke til at spesielt barn ikke blir skremt eller skadet av hunder.
-Medvirke til at hunder ikke jager eller forstyrrer beitedyr.
-Verne viltet.
§ 2.Virkeområdet

Forskriften omfatter presisering av regler for sikring av hund, og kommer i tillegg til de ordinære båndtvangsreglene i hundeloven.

§ 3.Generell båndtvang

I tiden fra og med 1. april til og med 10. oktober skal hunder i Askøy kommune holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

§ 4.Sikring av hund

Utover påbudet i § 3 skal hunder holdes i bånd, forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året

a)i og i tilknytning til boligområder og handleområder.
b)i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager, offentlige institusjoner, offentlige badeplasser, samt anlegg for lek, idrett og sport.
c)i områder med beitende husdyr.
d)i følgende områder:
1.Herdla øy
2.Skråmestø, sør for Oksnesvatnet nedslagsfelt og nord for Abbedissen/Bekkenes.
3.Berland og Leirdalen til Rv 562.
4.Heggernes/Nordre Haugland, avgrensing i sørøst langs linje Kjerrgardstjørna- Siglingavatnet (nordspiss).
5.Davanger/Åsebøskogen (unntatt Skotnes), Fra Kvernavatnet til sjø, nordover fra Kvernhusviki, forbi Sagevatnet, Skogatjørni og Tressvatnet til sjø og til Kjerrgardsvika. Følg Rv 562 sørover til Kvernavatnet.
6.Hanevik/Åsebø, fra Hanevik langs Askevatnet, til Åsebøvatnet (sørspiss) langs Rv 562 til Lammetovatnet (norspiss) forbi Bosvatnet tilbake til Hanevik.
7.Hanøy, avgrenset av Kobbevågen og Hanøysundet og nord t.o.m. Hanøyklubben.
8.Ravnanger/Tveit, fra Krabbetjern langs høyspentlinje nord til Båteviksvatn, ved Drivtjørna inn til Rv 562, linje sørover 500 m vest for Rv 562 til Tveitevannet, følg vei til Tveitevåg, langs sjø til Søre Haugland kai og opp til Krabbetjern.
9.Turvei Ask–Haugland, 500 m i luftlinje langs begge sider av turvegen.
10.Langs Askvegen–Rv 563, 500 meter på begge sider av veien.
11.Krokåsdalen–Juvik, 500 m vest for/langs Krokåsveien (på linje med Follesevatnet), rundt Juvik, følg vei til Kleppevatnet og sør til Strusshamnsvatnet, langs Fylkesvei 212 til 500 m vest for Krokåsveien.
§ 5.Unntak fra båndtvangsreglene
a)dressert bufehund når den benyttes til å vokte husdyr i landbruket.
b)hund i aktiv politi, militær- og bergingstjeneste.
c)hund i aktiv tjeneste som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.
d)hund i bruk til jakt, jakthundtrening, jaktprøving mellom 20. august og 1. april dersom dette skjer på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet og dette ikke er i strid med viltloven.
e)godkjent førerhund.
f)servicehund for funksjonshemmede.

Rådmannen har delegert myndighet til å gi unntak fra båndtvangsforskriften i særlige tilfeller etter hundelovens § 6.

§ 6.Ro, orden og renhold

Ekskrement som hund legger fra seg på offentlig sted og på områder som er tilgjengelig for allmenheten i tettbygd strøk skal straks fjernes av eier eller den som har ansvaret for hunden. Tilsvarende gjelder for badeplasser, skoler, barnehager, kirkegårder, parker og lignende. Såkalte hundeposer skal ikke kastes i naturen eller i veikanten.

Hundeholder er ansvarlig for at alminnelig ro og orden blir ivaretatt slik at ikke hunder uroer med vedvarende bjeffing eller lignende.

§ 7.Dispensasjon

Kommunen kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 8.Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart, og kan straffes i tråd med straffebestemmelsene i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 28.

§ 9.Iverksettelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Kartvedlegg 

pdf.gif