Forskrift om båndtvang for hund, Rennesøy kommune, Rogaland

DatoFOR-2010-02-11-1899
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse11.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forRennesøy kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort07.04.2011   kl. 15.50
KorttittelForskrift om båndtvang for hund, Rennesøy

Hjemmel: Fastsatt av Rennesøy kommunestyre 11. februar 2010 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd og § 11.

§ 1.Med hjemmel i hundelovens § 6, 2. ledd, bokstav c) og e) er det for hele LNF-området i Rennesøy kommune fastsatt helårsbåndtvang. Her skal hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Bakgrunnen er utstrakt beitebruk gjennom hele året, i kombinasjon med intensivt bruk av arealene til friluftsliv og rekreasjon.
§ 2.Hund skal holdes i bånd hele året i tilknytning til boligområder og handleområder, parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, jf. hundelovens § 6, 2. ledd, bokstav a) og b).
§ 3.Eier, eller den som har ansvar for hunden, plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted og andre steder hvor dette er til ulempe eller sjenanse.
§ 4.Unntaksbestemmelser og straffeansvar m.m., for eventuelle overtredelser av denne forskrift følger direkte av hundeloven.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks etter at den er vedtatt og kunngjort.