Forskrift om meldeplikt ved hogst av yngre barskog, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-02-18-210
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse18.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2005-05-27-31-§11
Kunngjort23.02.2010   kl. 16.25
KorttittelForskr om meldeplikt ved hogst, Levanger og Verdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av samkommunestyret i Innherred samkommune 18. februar 2010 med hjemmel lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 11.

I

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å bidra til en bærekraftig forvaltning av yngre barskog, jf. § 1, § 4 og § 8 i skogbruksloven, ved at kommunal skogbruksmyndighet gis anledning til veiledning før hogsten blir utført.

§ 2.Virkeområde, definisjon

Denne forskriften omfatter all yngre barskog i LNF-områder under en angitt alder, avhengig av bonitet, jf. tabellen nedenfor, i Levanger og Verdal kommune i Nord Trøndelag. Med yngre barskog menes skog i hogstklasse II og III etter disse definisjonene:

Bonitet skog H40-systemetTotalalder ungskog, inntil år:
2339
2044
1754
1459
1169

Bonitet 8 og 6 omfattes ikke av forskriften.

§ 3.Meldeplikt

All flatehogst på 2 dekar eller mer, som hører inn under § 2 skal meldes til kommunen senest 3 uker før hogsten skal settes i verk. Meldingen skal være skriftlig og gi opplysninger om de planer skogeieren har for bruk av det arealet som er planlagt flatehogd.

Har kommunen ikke gitt svar på meldingen innen 3 uker fra dagen meldingen kom til kommunen, kan hogsten igangsettes innen rammen av skogbrukslovens bestemmelser. Om kommunen trenger mer tid for å ta stilling til tiltaket, kan fristen forlenges med inntil 14 dager. Tillatelsen gjelder for 10 år.

§ 4.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskriften kan påklages til Fylkesmannen etter bestemmelsene i skogbrukslovens § 21.

§ 5.Overtredelse

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift, kan straffes med bøter så vidt ikke forholdet rammes av strengere straffebestemmelser, jf. skogbrukslovens § 22.

II

Forskriften trer i kraft 18. februar 2010.