Forskrift om spredetidspunkt for gjødselvarer av organisk opphav, Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2010-03-22-528
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse22.04.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23, LOV-1995-05-12-23
Kunngjort22.04.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om spredetidspunkt for gjødsel, Bergen

Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 22. mars 2010 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. § 23 tredje ledd, jf. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å fastsette en tidsramme for spredning av husdyrgjødsel på jordbruksareal, jf. definisjoner i vedlegg 1 til forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder spredning av husdyrgjødsel på godkjent spredeareal til gårdsbruk som mottar produksjonstilskudd i Bergen kommune.

For gårdsbruk som ligger i nedslagsfelt til drikkevann gjelder egne bestemmelser.

§ 3.Spredetidspunkt

Spredning av husdyrgjødsel i henhold til denne forskrift er tillatt i perioden 15. februar til 1. oktober. Spredning skal for øvrig skje i henhold til regler angitt i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt den er kunngjort i Norsk Lovtidend.