Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Brønnøy kommune, Nordland

DatoFOR-2010-04-13-592
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse13.04.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrønnøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§11, FOR-2003-07-04-951-§23
Kunngjort29.04.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om frist for gjødselspredning, Brønnøy

Hjemmel: Fastsatt av Brønnøy kommunestyre 13. april 2010 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11 første ledd, jf. forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav i Brønnøy kommune har som formål å hindre forurensing til luft, vann og vassdrag, gjennom å sikre at gjødsla utnyttes best mulig som en ressurs for planteproduksjonen.

Videre er det et mål å sikre at gjødsla disponeres på en slik måte at hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas.

§ 2.Virkeområder

Denne forskriften gjelder for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, herunder bl.a. husdyrgjødsel, silopressaft, avløpslam, kompostprodukter og annen organisk gjødsel og gjelder for hele kommunen.

§ 3.Forbud mot vann- og luftforurensing

Gjødselvarer av organisk opphav skal disponeres slik at den ikke fører til forurensing eller fare for forurensing, eller på annen måte berører hensyn nevnt i § 1.

§ 4.Spredetidspunkt

Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og andre vekster bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 30. september.

Det frarådes å spre gjødselvarer mv. av organisk opphav på hellende mark i denne perioden. I områdene rundt vassdrag, bekkeløp og åpne kanaler (profileringer) skal det settes igjen en sone på minimum 30 meter mot vannspeilet ved spredning av gjødselvarer av organisk opphav etter 1. september.

Det bør vises generell aktsomhet ved spredning av husdyrgjødsel langs vassdrag, bekkeløp og åpne kanaler.

Det vil bli en strengere vurdering av hver søknad om dispensasjon fra den lokale forskriften.

Kommunen kan ved enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, som nevnt i 1.-3. ledd, i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til og med 30. september i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning.

§ 5.Forhold til andre lover og forskrifter

Krav utover denne forskrift som stilles i andre lover eller forskrifter må oppfylles.

§ 6.Avkorting, tilbakeholdelse og innkreving mv. av produksjonstilskudd

Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse, innkreving mv. av produksjonstilskuddet gjøres i henhold til forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket § 12 og § 14.

§ 7.Klage

Enkeltvedtak fattet av kommunen etter § 4 4. ledd kan påklages til fylkesmannen.

Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet fram til søkeren.

Klagen sendes om kommunen.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.