Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Bjerkreim kommune, Rogaland

DatoFOR-2010-04-28-664
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse12.05.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjerkreim kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§8, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort12.05.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om utvidet båndtvang, Bjerkreim

Hjemmel: Fastsatt av Bjerkreim kommunestyre 28. april 2010 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 8, § 9 og § 11.

§ 1.Formål

Bjerkreim kommune ønsker med denne forskriften å:

a)Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som i størst mulig grad ivaretar allmenne interesser knyttet til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden, og forhindre forsøpling.
b)Forhindre at løse hunder jager husdyr på beite.
§ 2.Virkeområde

Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Bjerkreim kommune. Forskriften supplerer bestemmelser om hundehold gitt i hundeloven 4. juli 2003 nr. 74.

§ 3.Tider for utvidet båndtvang

I Bjerkreim kommune skal hunder, utover den lovfestede båndtvangen i perioden 1. april-20. august, holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt eller inngjerdet i områder slik det fremgår av punktene a-c:

a)Hund skal holdes i bånd hele året i tilknytning til boligområder og handleområder, i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon.
b)I områder der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller innegjerdet i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober.
c)Med hjemmel i hundelovens § 6, 2. ledd, pkt. e, er det fastsatt helårs båndtvang på følgende områder:
-FN-parken og kommuneparken ved Svelavatnet (fra Esso til meieriet)
-Turstier på Foreknuten, inkl. KM-løypa
-Deler av Pittergarden (Den delen som er mye brukt av barn)
-Turstier opp til Storafjellet
-Turstier til Solbergniben - (toppturer fra Kløgetvedt og Solberg)
-Tursti fra Bjerkreim skole til Åsen og videre fra Åsen til kommunegrensen
-Merka turstier i Hetlandsskogen.

Sikringsreglene i pkt. a-c gjelder ikke for hunder som brukes til de formål som er beskrevet i hundeloven § 9 (gjeting, ettersøk, tillatt dressur og trening, jakt osv).

§ 4.Om ro og orden

Av hensyn til alminnelig ro og orden skal hundeeier eller innehaver av hund sørge for at hund med støyende atferd ikke skal være ute i tettbygd strøk uten aktivt tilsyn.

§ 5.Om forsøpling

Eier, eller den som har ansvar for hunden, plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted, i tettbygd strøk og andre steder hvor dette er til ulempe eller sjenanse. Hundeposer skal ikke kastes i naturen, men tas med og kastes på egnet sted.

§ 6.Om delegering av myndighet

Driftsutvalget har delegert myndighet til å gjøre vedtak i saker etter hundeloven som ikke er av prinsipiell karakter.

Rådmannen har delegert myndighet til å innføre midlertidig ekstraordinær båndtvang for hund i særlige tilfeller, jf. hundeloven § 6 bokstav f.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.