Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Kragerø kommune, Telemark

DatoFOR-2010-05-07-670
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse07.05.2010
Sist endret
EndrerFOR-2004-05-14-769
Gjelder forKragerø kommune, Telemark
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401, FOR-2003-12-08-1479
Kunngjort12.05.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Kragerø

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 7. mai 2010 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401 og jf. delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479.

I

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut av kraft for Kragerø kommune for ubebygd tomt som er regulert til boligformål.

II

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft for Kragerø kommune for:

-Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
-Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

III

Denne forskrifta trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves forskrift 14. mai 2004 nr. 769 etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense, Kragerø kommune, Telemark.