Forskrift om hundehald, Vestre Slidre kommune, Oppland

DatoFOR-2010-06-10-993
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Slidre kommune, Oppland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§12
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om hundehald, Vestre Slidre

Heimel: Fastsett av Vestre Slidre kommunestyre 10. juni 2010 med heimel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9, § 11 og § 12.

§ 1.Verkeområde og definisjon

Forskrifta omfattar hundehald i Vestre Slidre kommune. Forskrifta supplerer avgjerder gjeve i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehald, og må sjåast i samanheng med denne.

Med bandtvang i denne forskrifta er det meint at hundehaldar skal halde hunden i fysisk band eller forsvarleg inngjerda eller avstengd.

§ 2.Utvida bandtvang av omsyn til husdyr på beite

I Vestre Slidre kommune er det, i tillegg til ordinær bandtvang f.o.m. 1 april t.o.m. 20. august, utvida bandtvang f.o.m. 21.august t.o.m. 10. oktober.

Dette gjeld områder der dyr har rett til å beite og faktisk beiter.

§ 3.Bandtvang i område av omsyn til menneske

Det er bandtvang i alle lysløyper og 3 og 10 km på Vaset. Dersom hund er med skal hunden ikkje vera til hinder for andre brukarar.

Det er bandtvang heile året på tettstader, bustadområde, område regulert til offentlege formål, og tilrettelagde friluftsområde.

§ 4.Område der hund ikkje har, eller har avgrensa tilgang

Hund har ikkje tilgang til barnehage, skuleområde, kyrkjegard eller offentleg bygg utan avtale mellom hundeførar og den ansvarlege for bygget.

Dette punktet omfattar ikkje tenestehund, og førarhund for blinde eller svaksynte.

§ 5.Avgjerder om ro og hygiene

Utandørs skal hund passast, slik at den ikkje forstyrrar nabolaget med vedvarande støy.

Hundehaldar pliktar straks å fjerne ekskrement som hunden legg att i tettbygd strøk, langs offentleg veg, idrettsanlegg, tråkkemaskinpreparerte skiløyper og tilrettelagt friluftsområde.

§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan etter skriftleg søknad dispensere frå bestemmelsane etter hundelova § 4, § 6, og § 7 eller i denne forskrifta.

§ 7.Straff

Brot på avgjerdene etter denne forskrifta er straffbart og kan straffast etter § 28 i hundelova.

§ 8.Iverksetjing

Denne forskrifta gjeld frå den tid den er offentleggjort i Norsk Lovtidend.