Forskrift om båndtvang og hundehold, Frosta kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2010-06-15-997
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrosta kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om båndtvang og hundehold, Frosta

Hjemmel: Fastsatt av Frosta kommunestyre 15. juni 2010 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11.

§ 1.Eier eller innehaver av hund skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i tiden fra 1. mars til og med 31. oktober.
§ 2.Eier eller innehaver av hund skal hele året holde hunden i bånd:
a)der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter
b)i dyrefredningsområdet på Tautra
c)på kirkegårder
d)på og ved skoler og barnehager
e)på Vinnatrøa idrettspark, Frostastien, lysløypa, badeplasser og andre anlegg for lek eller rekreasjon.
§ 3.Denne forskriften gjelder ikke for:
a)hund brukt i ettersøk etter såret eller sykt vilt
b)jakthunder som brukes under lovlig jakt, samt under lovlig trening eller prøving mellom 20. august og 1. april og som blir fulgt på forsvarlig måte av eier eller innehaver
c)tjenestehund i arbeid, samt under lovlig trening eller prøving
d)dresserte gjeterhunder i arbeid
e)organisert trening av brukshund.
§ 4.Naturreservat

I områder som etter lokal forskrift er vernet i medhold av naturvernloven går bestemmelser i verneforskriftene foran bestemmelsene i denne forskriften.

§ 5.Eier eller den som har ansvar for hund plikter å fjerne ekskrementer fra hunden på gang- og sykkelveier, fortau, veier, lekeplasser, rabatter, friområder og andre offentlige områder. Avfallet skal deponeres på dertil egnet sted. Hundeposer må ikke kastes i naturen.
§ 6.Brudd på forskriften er straffbart, se lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 28.
§ 7.Denne forskrift trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.