Forskrift om hundehold, Kragerø kommune, Telemark

DatoFOR-2010-06-17-919
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse24.06.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forKragerø kommune, Telemark
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort24.06.2010
KorttittelForskrift om hundehold, Kragerø

Hjemmel: Fastsatt av Kragerø kommunestyre 17. juni 2010 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 bokstavene a, b, c og d og § 11.

§ 1.Formål

Kragerø kommune ønsker gjennom denne forskrift å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
-Bidra til å redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter regler for utvidet båndtvang, samt alminnelig ro og orden og kommer i tillegg til de ordinære bestemmelsene i hundeloven.

§ 3.Om båndtvang

Hund skal holdes i bånd hele året i og ved boligområder, handleområder, parker, kirkegårder og gravplasser, ved skoler, barnehager, lekeplasser, idrettsplasser, oppkjørte skiløyper og gang- og sykkelstier anlagt i tilknytning til offentlig vei. Med boligområder menes områder som er bebygd og regulert til boligformål.

Hund skal holdes i bånd hele året i alle områder som er regulert og benyttet til campingplasser.

Hund skal holdes i bånd hele året på offentlige skiltede friområder/badeplasser, i Kragerø sentrum, og på inngjerda beiteområder.

Hundeklubben kan få dispensasjon til å benytte tjenlige områder til trening og stevner under kontrollerte former.

§ 4.Om renhold

I de samme områdene som er gitt i kommunal forskrift om båndtvang pålegges hundeeierne å plukke opp etterlatenskaper etter sine hunder for å motvirke forsøpling.

§ 5.Om ekstraordinær båndtvang

Myndighet til å fatte enkeltvedtak i form av ekstraordinær båndtvang etter hundelovens § 6 bokstav f under ekstraordinære forhold, er delegert til Viltnemnda.

§ 6.Om unntak fra sikringsreglene

Myndighet til å fatte enkeltvedtak etter hundelovens § 9 bokstav e om særlige bruksformål m.m. er delegert til Viltnemnda. Det kan ikke gis generelle dispensasjoner.

Hundeholder som er gitt unntak pålegges å ha med og kunne forevise enkeltvedtak til politi eller oppsynsmann.

§ 7.Skilting av områder

Ved eventuell oppsetting av skilt i områder med utvidet båndtvang skal skiltene godkjennes av kommunen på forhånd.

§ 8.Overtredelser

Overtredelser av denne forskrift straffes etter § 28 i lov om hundehold.

§ 9.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.