Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Sirdal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2010-06-28-1017
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse28.06.2010
Sist endret
EndrerFOR-1989-08-25-888
Gjelder forSirdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401, FOR-2003-12-08-1479
Kunngjort01.07.2010   kl. 16.40
KorttittelForskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Sirdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 28. juni 2010 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401 jf. delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479.

I

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut av kraft for området mellom Handeland (gnr. 11) og Ådneram Skuleskard (gnr. 1 og 2) i Sirdal kommune for ubebygd tomt som er regulert til boligformål.

II

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft for området mellom Handeland (gnr. 11) og Ådneram Skuleskard (gnr. 1 og 2) i Sirdal kommune for:

-Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
-Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

III

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 settes ut av kraft for for området mellom Handeland (gnr. 11) og Ådneram Skuleskard (gnr. 1 og 2) i Sirdal kommune for eiendommer som omfattes av denne forskriftens punkt I og II.

IV

Denne forskrifta trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves forskrift 25. august 1989 nr. 888 etter konsesjonsloven, Sirdal kommune, Vest-Agder.