Forskrift om opprettelse av soner for å bekjempe åpen yngelråte, Aust-Agder

DatoFOR-2010-08-20-1207
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse20.08.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forAust-Agder
HjemmelFOR-2002-06-27-732-§20, LOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2004-05-05-884, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort26.08.2010   kl. 14.15
KorttittelForskrift om bekjempelse av yngelråte, Aust-Agder

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 20. august 2010 med hjemmel i forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer § 20, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å bekjempe åpen yngelråte som har sitt utgangspunkt i bekreftet smitte på bier i Aust-Agder.

§ 2.Opprettelse av sone

Det opprettes en sone for å begrense spredning av åpen yngelråte.

Den nærmere avgrensing av sonen følger av § 3.

§ 3.Geografisk avgrensing av restriksjonssonen

Alle kommuner i Aust-Agder fylke.

§ 4.Tiltak i sonen

Det er forbudt å flytte bier og utbygde vokstavler innen sonen og ut av sonen.

Mattilsynet kan etter søknad gi unntak fra forbudet.

§ 5.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

§ 6.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 7.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.