Forskrift om hundehold, Stokke kommune, Vestfold

DatoFOR-2010-09-20-1297
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse20.09.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§28
Kunngjort30.09.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om hundehold, Stokke

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Stokke kommunestyre 20. september 2010 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 11 og § 28.

Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Stokke kommune ønsker gjennom denne forskriften å:

1.Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som vektlegger sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
2.Redusere og forebygge konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
§ 2.Virkeområde
1.Forskriften omfatter utvidede regler om båndtvang, ro og orden og kommer som et tillegg til hundelovens ordinære båndtvangsbestemmelser.

Bestemmelser om sikring av hund

§ 3.Om båndtvang
1.Under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang for hund påkrevet for å beskytte viltet kan rådmannen i Stokke, eller den han gir fullmakt, vedta å innføre utvidet båndtvang for hund på steder i Stokke kommune og til de tider i perioden mellom 20. august og 1. april som angis i det enkelte vedtaket.
2.Vedtaket for den enkelte perioden og/eller for det enkelte område gjelder inntil rådmannen, eller den han gir fullmakt, ved nytt vedtak opphever dette. Vedtaket om innføring og/eller oppheving av utvidet båndtvang blir å kunngjøre i lokalpressen og eventuelle andre media som rådmannen til enhver tid finner tjenelig.
3.Ekstraordinær båndtvang gjelder også for hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver dersom ikke annet går frem av det enkelte vedtaket for slik ekstraordinær båndtvang.
4.I Stokke kommune skal hunder, utover den lovfestede båndtvangen i perioden 1. april til 20. august, holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det framgår av punktene a til e:
a.hele året: i tilknytning til boligområder og handleområder.
b.hele året: i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler og barnehager.
c.hele året: på og ved anlegg for lek, idrett, sport og rekreasjon inkludert helårs løyper med lys.
d.hele året: Bokemoa friområde.
e.fra 1. mars–15. oktober for følgende friområder: Storevar, Bogen kai - Bogen strand, Sundåsen, Melsomvik - Sandbånn, Brunstad, Sandodden og Kulerødvannet.

Andre bestemmelser

§ 4.Om renhold, ro og orden

Hundeholder plikter å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg.

Hundeholder skal hindre at hund med støyende atferd er til sjenanse i forhold til alminnelig ro og orden.

§ 5.Unntak fra forskrift

Forskriften gjelder alle hunder med unntak av:

1.Førerhund/servicehund for funksjonshemmede.
2.Unntaksbestemmelser i hundelovens § 9.
3.I spesielle tilfeller kan kommunen ved rådmannen eller den han bemyndiger gi dispensasjon fra denne forskriften.
§ 6.Straff

Brudd på denne forskrift er straffbart og kan straffes i tråd med straffebestemmelsene i hundelovens § 28.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 20. september 2010.