Forskrift om spredning av husdyrgjødsel, Saltdal kommune, Nordland

DatoFOR-2010-09-29-1313
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse14.09.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forSaltdal kommune, Nordland
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23, LOV-1995-05-12-23
Kunngjort07.10.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om spredning av husdyrgjødsel, Saltdal

Hjemmel: Fastsatt av Saltdal kommunestyre 29. september 2010 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23, jf. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

§ 1.Formål

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav i Saltdal kommune har som formål å hindre forurensing til luft, vann og vassdrag, gjennom å sikre at gjødsla utnyttes best mulig som en ressurs for planteproduksjonen.

Videre er det et mål å sikre at gjødsla disponeres på en slik måte at hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas.

§ 2.Virkeområder

Denne forskriften gjelder for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, herunder bl.a. husdyrgjødsel, silopressaft, avløpsslam, kompostprodukter og annen organisk gjødsel og gjelder for hele kommunen.

§ 3.Forbud mot vann- og luftforurensing

Gjødselvarer av organisk opphav skal disponeres slik at den ikke fører til forurensing eller fare for forurensing, eller på annen måte berører hensyn nevnt i § 1.

§ 4.Spredetidspunkt

Landbruksforetak med egnet og tilstrekkelig spredeareal kan spre husdyrgjødsel og silopressaft fram t.o.m. 1. oktober.

Ved spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og andre vekster i perioden 1. september–1. oktober skal det settes igjen en sone som ikke gjødsles mot bekker, vassdrag og åpne kanaler (profileringer). Det må unngås å spre husdyrgjødsel på sterkt hellende mark i denne perioden. Ved lagring, uttransport og spredning skal det utvises aktsomhet overfor værforhold, avrenningsrisiko og andre brukerinteresser i nærmiljøet.

Kommunen kan ved enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, som nevnt i 1.–2. ledd, i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning.

§ 5.Forhold til andre lover og forskrifter

Krav utover denne forskrift som stilles i andre lover eller forskrifter må oppfylles.

§ 6.Avkorting, tilbakeholdelse og innkreving mv. av produksjonstilskudd

Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse, innkreving mv. av produksjonstilskuddet gjøres i henhold til forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket § 12 og § 14.

§ 7.Klage

Enkeltvedtak fattet av kommunen etter § 4, 3. ledd kan påklages til fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet fram til søkeren. Klagen sendes om kommunen.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 14. september 2010.