Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Flå kommune, Buskerud

DatoFOR-2010-10-14-1349
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse14.10.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlå kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401, FOR-2003-12-08-1479
Kunngjort21.10.2010   kl. 14.45
KorttittelForskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Flå

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. oktober 2010 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401, jf. delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479.

I

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut av kraft for Flå kommune for ubebygd tomt som er regulert til boligformål.

II

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft for Flå kommune for:

-Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
-Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

III

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 settes ut av kraft for Flå kommune for eiendommer som omfattes av denne forskriftens punkt I og II.

IV

Denne forskriften trer i kraft straks.