Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-12-15-1734
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse15.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅfjord kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§11, FOR-2003-07-04-951, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1982-11-19-66-§4a-1, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort23.12.2010   kl. 14.00
KorttittelForskrift om frist for gjødselspredning, Åfjord

Hjemmel: Fastsatt av Åfjord kommunestyre 15. desember 2010 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11 første ledd, jf. forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 nr. 1-3, lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-1 andre ledd og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

§ 1.Formål

Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng i Åfjord kommune har som formål å hindre forurensning til luft, vassdrag, grunnvann, fjorder og havområder gjennom å sikre at husdyrgjødsel utnyttes best mulig som en ressurs for planteproduksjon.

Videre er det et mål å sikre at husdyrgjødsel disponeres på en slik måte at hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas.

§ 2.Virkeområder

Denne forskriften gjelder for spredning av husdyrgjødsel når det kan medføre forurensning eller fare for forurensning, eller på en annen måte berører hensyn nevnt i § 1.

§ 3.Forbud mot vann- og luftforurensning

Husdyrgjødsla skal disponeres slik at den ikke fører til forurensning eller fare for forurensning, eller på annen måte berører hensyn nevnt i § 1.

§ 4.Spredetidspunkt

Spredning av husdyrgjødsel som kan medføre tap av næringsstoffer skal så langt det er mulig skje i perioden fra våronnstart til 1. september, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til.

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og det skal gjøres senest innen 1. oktober.

Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekt eller frossen mark, og ikke i perioden fra og med 1. november og til og med 15. februar.

Det må vises generell aktsomhet ved spredning av husdyrgjødsel langs vassdrag og bekkeløp. Ved spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og andre vekster i perioden 1. september–1. oktober er det ikke tillatt å spre gjødsel innenfor et belte på 30 meter ned mot bekker og vassdrag. Det må unngås å spre husdyrgjødsel på sterkt hellende mark i denne perioden.

§ 5.Forhold til andre lover

Krav utover denne forskriften som stilles i andre lover eller forskrifter må tilfredsstilles.

§ 6.Avkorting, tilbakeholdelse og innkreving mv. av produksjonstilskudd

Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse, innkreving mv. av produksjonstilskuddet gjøres i henhold til forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket § 12 og § 14.

§ 7.Klage

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem til søkeren. Klagen sendes det organ som har fattet vedtaket.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15. desember 2010.