Forskrift for spredning av husdyrgjødsel på eng, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2011-01-18-378
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsskogan kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23, LOV-1995-05-12-23
Kunngjort14.04.2011   kl. 10.45
KorttittelForskrift om spredning av husdyrgjødsel, Namsskogan

Hjemmel: Fastsatt av Namsskogan kommunestyre 18. januar 2011 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd, jf. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

§ 1.Formål

Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng har som formål å fastsette en egen frist tilpasset lokale forhold innenfor vilkår av forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23.

Videre er formålet med forskriften å forhindre forurensning gjennom luft, vann og vassdrag, samt å sikre at gjødsla disponeres slik at hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas.

§ 2.Virkeområder

Denne forskrift gjelder for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, herunder blant annet fast og blaut husdyrgjødsel, avløpsslam, silopressaft, kompostprodukter og annen organisk gjødsel.

Forskriften gjelder for hele Namsskogan kommune.

§ 3.Forbud mot vann- og luftforurensning

Gjødsel av organisk opphav skal disponeres slik at den ikke fører til forurensning eller fare for forurensning, eller på annen måte berører hensyn under § 1 i denne forskrift.

§ 4.Spredetidspunkt

Overflatespredning av gjødselvare bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at gjødsla gir mulighet for betydelig gjenvekst som kan nyttes til høsting eller beiting. Frist for overflatespredning av gjødselvarer uten nedmolding som kommer inn under denne forskrifts virkeområder jf. § 2, er innen 20. september.

Kommunen kan etter søknad ved vilkår nevnt i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav jf. § 23, innvilge tillatelse til senere overflatespredning av gjødselvarer innen 1. oktober og etter 1. oktober jf. § 31 ved særlig tilfelle.

Nedmolding av gjødselvarer mv. av organisk opphav er tillatt kun i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekket eller frossen mark.

Kommunen kan ved enkeltvedtak forby overflatespredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav som berører hensyn nevnt i § 3 i denne forskrift i perioden 1. september til 1. oktober.

§ 5.Forhold til andre lover

Krav utover denne forskrift som stilles i andre lover eller forskrifter må oppfylles.

§ 6.Avkorting, tilbakeholdelse og innkreving mv. av produksjonstilskudd

Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse, innkreving mv. av produksjonstilskudd gjøres i henhold til forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket § 12 og § 14.

§ 7.Klage

Enkeltvedtak fattet av kommunen etter § 4, 3. og 4. ledd kan påklages til fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket har kommet fram til søkeren. Klagen sendes det organ som har fattet vedtaket.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mars 2011.