Forskrift om hundehold, Hvaler kommune, Østfold

DatoFOR-2011-02-17-1562
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse17.02.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forHvaler kommune, Østfold
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort19.02.2015   kl. 13.50
KorttittelForskrift om hundehold, Hvaler

Hjemmel: Fastsatt av Hvaler kommunestyre 17. februar 2011 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11.

§ 1.Virkeområde og definisjoner

Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Hvaler kommune. Forskriften supplerer de bestemmelser om hundehold som er gitt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).

Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

Med hundeholder menes den som eier eller har tatt omsorg for eller hånd om en hund for kortere eller lengre tid.

§ 2.Utvidet båndtvang og adgangsforbud
a)I hele kommunen, på områder der husdyr går på beite, er det båndtvang hele året, på grunn av at husdyr fortsatt går ute.
b)I boligområder, områder regulert til bolig og forretningsdrift, på kirkegårder, lekeplasser og idrettsplasser er det båndtvang hele året.
c)På skolegårder og barnehager har hunder ikke adgang.
§ 3.Ekstraordinær båndtvang av hensyn til vilt

Rådmannen eller den han gir fullmakt gis rett til, under ekstraordinære forhold, å vedta innført utvidet båndtvang for hund på de steder i Hvaler kommune og til de tider i perioden mellom 20. august og 1. april som angis i det enkelte vedtak.

Vedtaket for den enkelte perioden og/eller for det enkelte området gjelder inntil Rådmannen eller den han gir fullmakt opphever dette, eller til ordinær båndtvang inntreffer.

Vedtaket om innføring og/eller oppheving av utvidet båndtvang kunngjøres i lokalpressen og eventuell andre media som Rådmannen til en hver tid finner tjenlig.

Det gjøres unntak fra ekstraordinær båndtvang for hunder nevnt i hundelovens § 9 første ledd bokstavene b), c), d).

§ 4.Unntak fra båndtvangsreglene

Bestemmelsene i § 1 og § 3 gjelder ikke i de tilfellene som er angitt i hundeloven § 9 første ledd.

Bestemmelsene i § 2 b) og c) gjelder ikke for

a)Hund som brukes i undervisningsformål på og ved skoler og barnehager i samarbeid med skolens/barnehagens ledelse.
b)Førerhund når den er i tjeneste for blinde og svaksynte.

Hund som nevnt i første og annet ledd kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet. For trening og ettersøk må grunneierens og husdyreierens samtykke innhentes.