Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Gratangen kommune, Troms

DatoFOR-2011-02-18-175
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse18.02.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forGratangen kommune, Troms
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401, FOR-2003-12-08-1479
Kunngjort24.02.2011   kl. 12.20
KorttittelForskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Gratangen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 18. februar 2011 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401, jf. delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479.

I

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut av kraft for Gratangen kommune for ubebygd tomt som er regulert til boligformål.

II

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft for Gratangen kommune for:

-Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
-Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

III

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 settes ut av kraft for Gratangen kommune for eiendommer som omfattes av denne forskriftens punkt I og II.

IV

Denne forskrifta trer i kraft straks.