Forskrift for Nesgutu dressurområde for hund, Nittedal kommune, Akershus

DatoFOR-2011-05-02-473
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse12.05.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNittedal kommune, Akershus
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§9
Kunngjort12.05.2011   kl. 13.05
KorttittelForskrift for Nesgutu dressurområde for hund, Nittedal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nittedal kommunestyre 2. mai 2011 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 9, bokstav e.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å opprette et område i Nittedal kommune hvor hunder kan slippes løs for trening og dressur uavhengig av gjeldende båndtvangsbestemmelser.

§ 2.Arealavgrensning

Dressurområdet ligger på eiendommen Nesgutu gård, gnr. 35, bnr. 3 og dekker et areal på ca. 63 mål. Grensene for området går fram av kart i målestokk 1:5000 (vedlegg 1). De nøyaktige grensene for dressurområdet er avmerket med gjerde. Nittedal og Hakadal skog-, jakt- og fiskeforening er ansvarlig for skilting og informasjon i området.

§ 3.Tillatt bruk av området, forvaltning og regulering

All bruk av området skal skje i henhold til vedlagte reglement for Nesgutu dressurområde (vedlegg 2).

Jakthundtrening på levende vilt er ikke tillatt.

Området skal beites ned to omganger i løpet av sommerhalvåret:

-Dersom området ikke er nyttet til beite før 1. juni, skal tidsrommet 1. juni–15. juni avsettes kun til beiteformål.
-Dersom området ikke er nyttet til beite og beitet ned ultimo juli måned og før 1. august, skal tidsrommet 1. august–15. august avsettes kun til beiteformål.

Bruken skal ikke skje i strid med annen lovgivning.

§ 4.Tidsbegrensning for bruk av området

Området tillates brukt til generell hundedressur i perioden 1. april 2011 – 20. august 2015, mellom kl. 07.00 og 22.00.

§ 5.Sanksjoner

Ved overtredelse av reglene kan Nittedal kommune bortvise fører for kortere eller lengre tid.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med forvaltningslovens § 38. 

Vedlegg 1

pdf.gif  

Vedlegg 2

Regler for bruk av Nesgutu dressurområde for hund

Enhver som tar med hund inn på dressurområdet har akseptert reglene som gjelder for området.

Området er kun tillat brukt av innehaver av treningskort. Hunder som slippes løs skal ha gyldig sauerenhetsbevis. Aggressive hunder tillates ikke sluppet løs på området. Tisper med løpetid har bare adgang så lenge det ikke er andre hunder på området. Det er et generelt krav at fører må ha slik kontroll over hunden at han kan kalle den inn og forhindre at den går utenfor området.

Området er åpent for trening fra og med 1. april og til og med 20. august. Dog kan det først åpnes når kommunal tillatelse foreligger. Trening kan foregå fra kl. 07.00 til kl. 22.00.

Området er avgrenset av et gjerde med porter. All adkomst til og fra området skal skje gjennom hovedporten. Løs hund utenfor gjerdet er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å etterlate hund uten fører på området. All hundeavføring du ser på området plikter du å plukke opp og kaste på anvist sted eller ta med hjem.

Ved ankomst til området skal man skrive seg inn i loggboka. Der skriver man førers navn, hunderase, klokkeslett og brikke nummer. Fører tar med seg ledig(e) brikke(r) ut på området. Brikken(e) skal bæres synlig. Maks 5 løse hunder samtidig, en brikke per hund, maks 3 løse hunder per fører. Maks slipptid per fører 60 minutter. Ved avsluttet treningsøkt noteres klokkeslett ut av området i loggboka og brikken(e) legges i postkassa.

På Nesgutu gård kan parkering av bil bare skje på anvist plass. Ved alt opphold på Nesgutu gård skal vi plukke opp avføringen etter hundene våre og kaste den på anvist sted eller ta den med hjem.

Bruker plikter å melde uregelmessigheter til leder av jaktutvalget i Nittedal og Hakadal Skog-, Jakt- og Fiskeforening.

Fører av hund er selv ansvarlig for hunden og dens adferd i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Ved overtredelse av reglene kan fører bortvises for kortere eller lengre tid.